Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S są ważne dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników i zapobiegania uszkodzeniom urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie funkcje są poprawnie ustawione. Należy również pamiętać, aby nie nadmiernie używać urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa obejmują: nie należy dotykać gorących części urządzenia, nie należy używać przestarzałych lub uszkodzonych kabli zasilających lub wtyczek, należy unikać kontaktu z wodą i innymi płynami, należy chronić urządzenie przed wilgocią i wstrząsami, a w przypadku uszkodzenia należy udać się do serwisu.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S

Instrukcje obsługi pralek Haier.

Instrukcja obsługi

PRALKA

Instrukcja
Obsługi
HWS60-12F2S

2

3

SPIS TREŚCI

4

ROZDZIAŁ 1:

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

o

Prawidłowe użytkowanie...................................... 6-7

Ogólne ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.................. 12-13-14-15-16-17

Opakowanie i środowisko.................................... 18

Informacje dotyczące oszczędzania....................... 19

ROZDZIAŁ 2:

PRZEGLĄD URZĄDZENIA

Wygląd ogólny................................................... 20-21

Dane techniczne:............................................... 22

ROZDZIAŁ 3:

INSTALACJA

Usuwanie zabezpieczających śrub transportowych... 23

Regulacja nóżek................................................ 25-26-27

Podłączenie do sieci elektrycznej.......................... 28

Podłączenie węża doprowadzającego wodę............ 29-30

Podłączenie węża odpływowego........................... 31

ROZDZIAŁ 4:

OPIS PANELU STEROWANIA............................. 32

Szuflada na środek piorący.................................. 33-34

Wybór programów.............................................. 35

Wyświetlacz elektroniczny

............................................ 8-9-10-11

................................... 36-37

5

ROZDZIAŁ 5:

WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

Segregacja prania......................................... 38-39

Wkładanie prania do pralki.............................. 40

Dodanie do pralki środka piorącego.................. 41

Uruchomienie pralki....................................... 42-43-44

Funkcje dodatkowe

Blokada przed dziećmi................................... 53

Kasowanie programu..................................... 54

Zakończenie programu................................... 55

ROZDZIAŁ 6:

TABELA PROGRAMÓW

ROZDZIAŁ 7:

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI

Ostrzeżenie................................................. 64

Filtry dopływu wody....................................... 65

Filtr pompy

Szuflada na środek piorący............................. 68

ROZDZIAŁ 8:

OGRANICZNIK PŁUKANIA / OBUDOWA/ BĘBEN...... 69

ROZDZIAŁ 9:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................. 70-71-72-73-74

ROZDZIAŁ 10:

AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O AWARII I CO NALEŻY ZROBIĆ... 75

ROZDZIAŁ 11:

PRAKTYCZNE INFORMACJE........................ 76-77-78-79

Opis etykiety energetycznej i oszczędzanie energii

Pozbycie się starego urządzenia................... 82

....................................... 45-46-47-48-49-50-51-52

............................... 56-57-58-59-60-61-62-63

.................................................. 66-67

.. 80-81

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA
Z URZĄDZENIA (PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE)

6

o Zdecydowanie należy przeczytać instrukcję obsługi.
o Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Jego komercyjne wykorzystanie zmieni warunki gwarancji.
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie
gwarancyjnej.
o Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.
o Przed instalacją należy sprawdzić opakowanie
urządzenia, a po jego otwarciu zewnętrzną powierzchnię pralki. Nie wolno używać uszkodzonego
urządzenia.
o Instalację pralki należy powierzyć tylko upoważnionemu serwisowi. Wszelka ingerencja dokonana
przez kogokolwiek innego, niż upoważniony serwis,
może być przyczyną utraty gwarancji.
o Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy
dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

7

o Pralki używać tylko do prania takiej odzieży, która
przez jej producenta została określona jako nadająca się do prania.
o Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy
usunąć 4 śruby transportowe i gumowe wkładki
dystansowe znajdujące się z tyłu urządzenia. Jeśli
śruby nie zostaną usunięte, może to spowodować
duże wibracje, hałas i uszkodzenie wyrobu (utratę
gwarancji).
o Pralka nie jest objęta gwarancją na wady spowodowane przez wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne (pestycydy, ogień, itp. ).
o Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do
użytku w przyszłości. Może ona być potrzebna
nam lub komuś innemu.
Uwaga: Dane techniczne pralki mogą różnić się w
zależności od zakupionego produktu.

Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA OGÓLNE)

8

o Temperatura otoczenia wymagana do prawidłowej eksploatacji pralki wynosi15-25°C.
o Zamarznięte węże mogą urwać się i eksplodować.
W regionach, gdzie temperatura otoczenia spada
poniżej zera, może być zagrożona bezpieczna eksploatacja kart elektronicznych.
o Upewnić się, że w kieszeniach ubrania umieszczonego w pralce nie znajdują się żadne obce przedmioty (gwoździe, igły, monety, zapalniczka, zapałki, spinacze, itp. Takie przedmioty mogą doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.

o Zaleca się wykonanie pierwszego prania na
programie bawełny 90?, bez włożonego prania.
Należy dodać 1/2 ilości detergentu do przedziału
2 szuflady na środek piorący.

o Z uwagi na to, że środek piorący lub zmiękczający pozostawiony przez długi czas na powietrzu
może powodować osad, należy go umieszczać w
szufladzie na początku każdego prania.
o Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas, zaleca się odłączenie jej od zasilania i zamknięcie zaworu doprowadzającego wodę.
Również pozostawienie otwartych drzwi urządzenia zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych
zapachów na skutek wilgoci.
o W pralce może pozostawać niewielka ilość
wody po próbach i testach przeprowadzonych
w związku z kontrolą jakości.
Nie uszkodzi to urządzenia.
o Należy pamiętać, że opakowania urządzenia
mogą być niebezpieczne dla dzieci. Materiały
opakowaniowe należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci lub zutylizować w odpowiedni sposób.
o Małe części, które znajdują się wraz z dokumentami, należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
o Z programów prania wstępnego należy korzystać tylko w przypadku bardzo brudnej bielizny.

9

o Nigdy nie wolno otwierać zasobnika na detergent przy pracującym
urządzeniu.
o W razie awarii, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, a następnie zamknąć
zawór wody. Nie należy próbować
samemu naprawiać urządzenia,
zawsze kontaktować się z autoryzowanym serwisem.
o Ilość prania umieszczona w pralce
nie powinna przekraczać wskazanej
maksymalnej ładowności.
o Podczas pracy pralki nigdy nie
wolno na siłę otwierać drzwi.
o Pranie ubrań mocno zanieczyszczonych mąką lub pyłem może spowodować uszkodzenie
pralki. W celu usunięcia mąki lub
kurzu, odzież najpierw należy wytrzepać lub odkurzyć.

10

o W zakresie wykorzystania w pralce środków
uszlachetniających do tkanin lub podobnych produktów należy stosować się do zaleceń producentów tych środków.
o Pralkę należy ustawić w takim miejscu, gdzie
możliwe będzie całkowite otwarcie jej drzwi. (Nie
ustawiać pralki w miejscu, gdzie niemożliwe będzie pełne otwarcie jej drzwi. )
o Pralkę należy ustawić w miejscu, które można
dobrze wentylować oraz można zapewnić ciągłą
cyrkulację powietrza.

11

Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

Koniecznie należy przeczytać niniejszych
ostrzeżeń. Można w ten sposób uchronić
siebie i swoich bliskich przed śmiertelnymi obrażeniami i zagrożeniami.

ZAGROŻENIE POPARZENIEM!
Nie dotykać węża odpływowego oraz wody podczas jej wypompowywania. Podczas pracy
urządzenie może osiągać wysokie temperatury.

12

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI WSKUTEK NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO!
o Nie używać rozgałęźników ani przedłużaczy.
o Nie podłączać do gniazda uszkodzonej wtyczki.
o Przy odłączaniu urządzenia nigdy
nie ciągnąć za przewód - zawsze
należy chwytać za wtyczkę.
o Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym nigdy nie wolno podłączać lub odłączać wtyczki z gniazdka
mokrymi rękami!
o Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stopami.
o W przypadku nieprawidłowego
działania przewodu zasilającego, w
celu jego wymiany należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

13

Niebezpieczeństwo zalania!
o Umieścić wąż odpływowy w umywalce i sprawdzić, czy woda szybko spływa.
o Podjąć niezbędne środki, aby zapobiec zsunięciu się węża.
o Jeśli wąż odpływowy jest podłączony do umywalki, należy upewnić się, że jest on tak zabezpieczony, aby woda wypompowywana z pewną siłą
nie spowodowała jego zsunięcia się i zalania pomieszczenia. Nie zapomnieć usunąć korka umywalki!

14

Niebezpieczeństwo pożaru!
o W pobliżu urządzenia nie przechowywać
płynów łatwopalnych.
o Zawartość siarki w środkach do usuwania
farby może powodować korozję. Z tego powodu nigdy nie należy stosować w pralce
środków do usuwania farby.
o Nigdy nie należy używać w pralce produktów, które zawierają rozpuszczalniki (jak
benzyna lakowa).
o Przed umieszczeniem odzieży w pralce
należy wyjąc z kieszeni wszystkie przedmioty (igły, spinacze, zapalniczki, zapałki, itp.
Może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu.

15

Niebezpieczeństwo upadku i zranienia!
o Nie wspinać się na pralkę. Wierzch urządzenia może się załamać i można doznać zranienia.
o Podczas instalacji należy dbać o wąż i przewody oraz materiały opakowaniowe pralki. W razie
nieporządku można się potknąć i upaść.
o Nie włączać urządzenia w położeniu do góry
nogami lub na boku.
o Nie wolno podnosić urządzenia trzymając
go za szufladę na detergent lub drzwi.
Części te mogą pęknąć i spowodować obrażenia.
o Jeśli po zainstalowaniu urządzenia materiały
takie, jak wąż i przewody, nie są odpowiednio
ułożone, istnieje niebezpieczeństwo potknięcia i
zranienia.
Pralka musi być przenoszona
przez co najmniej 2 osoby.

16

17

Bezpieczeństwo dzieci!

o Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu
pralki. Dzieci mogłyby zamknąć się w urządzeniu, co niosłoby ze sobą niebezpieczeństwo
śmierci.
o Podczas pracy pralki drzwi szklane
oraz powierzchnia mogą być bardzo gorące. Z tego względu, szczególnie przy
dotknięciu pralki, może nastąpić uszkodzenie skóry dzieci.
o Materiały opakowaniowe przechowywać z dala od
dzieci.
o W przypadku spożycia detergentu lub materiałów
konserwujących może wystąpić zatrucie, a w wyniku ich kontaktu ze skórą może nastąpić podrażnienie oczu lub skóry. Środki czyszczące należy
przechowywać z dala od dzieci.

Z URZĄDZENIA (OPAKOWANIE I ŚRODOWISKO)

18

Usuwanie materiałów opakowaniowych
Materiały opakowaniowe chronią urządzenie przed
uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas
transportu. Materiały opakowaniowe są przyjazne
dla środowiska, ponieważ nadają się do recyklingu. Recykling materiałów zapewnia zarówno
oszczędność surowców, jak i zmniejsza produkcję
odpadów.
Pozbycie się starego urządzenia
Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą w dalszym ciągu zawierać
części nadające się do wykorzystania.
Nigdy nie należy więc wyrzucać niepotrzebnych, starych urządzeń wraz z odpadami komunalnymi.
Upewnić się, że części starych urządzeń elektronicznych i elektrycznych pozbywamy się w prawidłowy sposób. Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale POZBYCIE SIĘ STAREGO URZĄDZENIA niniejszej instrukcji.
Należy upewnić się, że stare urządzenia przed ich
wyniesieniem ich z domu są przechowywane w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem dzieci.

19
Z URZĄDZENIA (INFORMACJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA)

Ważne informacje pozwalające uzyskać większą
wydajność urządzenia:
o Ilość prania umieszczona w pralce nie powinna
przekraczać wskazanej maksymalnej ładowności.
Dzięki temu pralka powinna pracować oszczędnie.
o Nie korzystanie z funkcji prania wstępnego dla
małego wsadu i normalnie zabrudzonej bielizny
powinno oszczędzić energię elektryczną i wodę.

ROZDZIAŁ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA
WYGLĄD OGÓLNY

Wyświetlacz elektroniczny
Pokrętło programatora
Górna tacka

Szuflada na środek piorący

Bęben

Pokrywa filtra pompy

20

Zabezpieczająca śruba
transportowa
Zawór dopływu wody
Wąż odpływowy
Przewód zasilający

transportowa

21

DANE TECHNICZNE

Napięcie / częstotliwość robocza
(V/ Hz)

(220-240) V~/50Hz

Prąd całkowity (A)

maksimum: 1 MPa
Ciśnienie wody

minimum: 0, 1 MPa

Moc całkowita (W)

1850
1850

Maksymalna ładowność suchego
prania (kg)

Prędkość wirowania (obr / min)

1200

Liczba programów

15
Wymiary
(Wysokość x szerokość x głębokość)
(mm)

845 x 597 x 416
845
416

22

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI
USUWANIE ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚRUB TRANSPORTOWYCH

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć
4 śruby transportowe i gumowe
wkładki dystansowe znajdujące
się z tyłu urządzenia. Jeśli śruby nie zostaną usunięte, może
to spowodować duże wibracje,
hałas i uszkodzenie wyrobu
(utratę gwarancji).

Z tego powodu zabezpieczające śruby transportowe należy
odkręcić za pomocą odpowiedniego klucza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.

23

Należy wyciągnąć śruby transportowe.
W miejsca, z których zostały
usunięte śruby transportowe,
należy założyć plastikowe
wkręcane zaślepki znajdujące
się w dostarczonej torbie z wyposażeniem.
Zabezpieczające śruby transportowe powinny być przechowywane do wykorzystania na
wypadek potrzeby transportu
pralki.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy
bezwzględnie usunąć
zabezpieczające śruby
transportowe. Uszkodzenia występujące w
pralkach pracujących z
założonymi zabezpieczającymi śrubami
transportowymi są wyłączone z zakresu gwarancji.

24

(PODŁĄCZENIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ)

25

Regulacja nóżek
o Nie instalować pralki na dywanie oraz takich podłożach,
które uniemożliwiają wentylację od spodu.
o Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę pralki, należy
ją ustawić na nie śliskim i twardym podłożu.
o Wypoziomowanie pralki można zapewnić poprzez regulację jej
nóżek.
o Odkręcić plastikową nakrętkę regulacyjną.

o Obracając nóżką wyregulować jej położenie w górę lub w dół.
o Po uzyskaniu wypoziomowania ponownie dokręcić plastikową nakrętkę regulacyjną.

26

o W celu zniwelowania nierówności podłoża nigdy nie
wolno wkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów.
o Podczas czyszczenia podłoża, na którym stoi pralka,
należy uważać, aby nie spowodować jej niestabilności
lub kołysania i zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie
4 nóżki dotykają podłogi.

27

o Pralka jest dostosowana do zasilania
220-240V / 50Hz.
o Przewód zasilający pralki jest wyposażony w
specjalną wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta powinna być zawsze włożona do gniazda z uziemieniem o obciążeniu 10A. Wartość prądu bezpiecznika powinna wynosić 13A wg normy BS1362. Wartość prądu bezpiecznika linii zasilającej podłączonej do tej wtyczki powinna również wynosić 10A.
Jeśli nie posiadamy gniazda i bezpiecznika zgodnego z powyższymi wymaganiami, należy zlecić
ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
o Pralka musi mieć dobre uziemienie. Nie używać jej, jeśli bolec uziemienia wtyczki jest uszkodzony lub złamany.

UWAGA: Użytkowanie urządzenia w warunkach niskiego napięcia spowoduje skrócenie
czasu jego żywotności oraz ograniczenie jego
wydajności.

28

o W zależności od danych technicznych, pralka
może posiadać jedno przyłącze (na zimną wodę)
lub dwa przyłącza (ciepła / zimna woda).
Wąż oznaczony białą zatyczką powinien być
podłączony do dopływu zimnej wody, a wąż
oznaczony czerwoną zatyczką do dopływu ciepłej wody (stosuje się do pralek z podwójnym
przyłączem wody).

o Aby wyeliminować wycieki wody na złączach,
w pakiecie z wężem znajduje się 1 lub 2 nakrętki (stosuje się do pralek z podwójnym przyłączem wody).
Nakrętki te należy dopasować do końcówek nowych węży doprowadzających wodę po stronie
zaworu wody.
o Nowe węże doprowadzające wodę należy zamontować na zaworze wodnym z gwintem 3/4 ".
o Koniec węża z białym kolankiem należy podłączyć do przyłącza wody z białym filtrem znajdującego się z tyłu pralki, a koniec węża z czerwonym
kolankiem do przyłącza wody z czerwonym filtrem
(stosuje się do pralek z podwójnym przyłączem
wody).
Dokręcić ręką plastikowe części złącza.
W niepewnych warunkach prace przyłączeniowe
powinny być wykonane przez wykwalifikowanego
hydraulika.
o Przepływ wody o ciśnieniu 0, 1-1 MPa pozwoli na
bardziej efektywne działanie pralki. ) (Ciśnienie 0, 1
MPa oznacza, że przy całkowitym otwarciu zaworu wody przepływa przez niego ponad 8 litrów
wody na minutę. )

o Po wykonaniu połączeń poruszać lekko wężami i upewnić się, że rury i wszystkie złącza wodne są szczelne.

29

o Upewnić się, że nowe węże doprowadzające wodę nie są
zagięte, pęknięte, zgniecione ani nie mają zmienionych
rozmiarów.
o Jeśli pralka posiada podwójne przyłącze do ciepłej wody,
temperatura pobieranej ciepłej wody nie powinna być wyższa
niż 70°C.

Uwaga: Przy podłączaniu wody do pralki należy używać tylko nowych węży doprowadzających wodę dostarczonych wraz z pralką.
Nigdy nie używać węży starych, używanych
lub uszkodzonych.

30

(PODŁĄCZENIE WĘŻA ODPŁYWOWEGO)

o Koniec węża odpływowego można zamocować bezpośrednio do specjalnego czopu syfonu znajdującego się pod umywalką.
o Nigdy nie próbować przedłużać węża odpływowego. Przedłużenie węża może powodować problemy z odprowadzaniem wody lub
uniemożliwić pompie wypompowanie wody z
pralki.
o Węża odpływowego pralki nie należy
umieszczać w naczyniu, wiadrze lub ustępie.
o Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty, odkształcony, zgnieciony ani przedłużony. Uwaga:
o Wąż odpływowy powinien być zamontowany
na wysokości minimalnie 60cm, a maksymalnie 100cm od podłogi.

31

ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA
SZUFLADA NA ŚRODEK PIORĄCY

32

Pokrętło programatora

Panel wyświetlacza

33

W przypadku prania z użyciem
płynnego środka piorącego można
użyć płytki ograniczającej jego poziom. Środków piorących w płynie
można używać na wszystkich programach prania za wyjątkiem prania wstępnego. Dozownik płynnego
środka piorącego umieścić w drugiej komorze (która jest dostępna
wewnątrz pralki) szuflady na środek piorący (*) i ustawić ilość detergentu. (Użyć ilości detergentu
zalecanej przez jego producenta).
Nie przekraczać poziomu MAX.
Używać tylko do płynnego środka
piorącego. Dozownika nie wolno
używać do proszku do prania i
wtedy należy go wyjąć.
Dozownik płynnego środka
piorącego
Komora na środek piorący
prania zasadniczego
Komora na środek
zmiękczający
Komora na środek piorący prania wstępnego
Miarka poziomu
proszku do prania
Łopatka na proszek
do prania (*)

(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego produktu.

34

KOMORY
prania zasadniczego:
W tej komorze można umieszczać tylko
środki takie, jak środek piorący (płyn lub proszek), środek zmiękczający wodę.
Podczas instalacji dozownik płynnego środka piorącego można znaleźć wewnątrz pralki. (*)
Komora na środek uszlachetniający,
krochmal, detergent:
Do prania można stosować środek zmiękczający (odpowiednie ilości i rodzaj zaleca
producent środka). Czasami środek uszlachetniający użyty do prania może pozostać
w komorze. Powodem tego jest to, że środek ten nie jest lepki. Aby uniknąć takiej
sytuacji, zaleca się zastosowanie większej
ilości płynnego środka zmiękczającego lub
rozcieńczenie środka przed jego użyciem.
prania wstępnego
Komora ta może być użyta tylko wtedy,
gdy:
wybrana jest funkcja prania wstępnego.
Funkcja prania wstępnego jest zalecana do prania bardzo zabrudzonego.

(WYBÓR PROGRAMU)

o Żądany program można wybrać za pomocą pokrętła
programatora.
o Program można wybrać obracając pokrętło programatora w
obu kierunkach.
o Upewnić się, że pokrętło programatora jest ustawione
dokładnie na programie, z którego chcemy skorzystać.

35

(WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY)

36

Pranie
Płukanie
Wirowanie

Wskaźniki
LED dodatkowych
funkcji

Zakończono
Przycisk Start/Pauza

Przycisk funkcji dodatkowej 2
Przycisk funkcji dodatkowej 1
Przycisk regulacji prędkości wirowania
Funkcja dodatkowa opóźnionego startu

Na wyświetlaczu można zobaczyć zegar opóźnienia prania,
ustawienie prędkości wirowania, wybrane funkcje pomocnicze oraz stan zaawansowania uruchomionego programu (
stan prania wstępnego/ zasadniczego,
stan płukania,
stan wirowania).
Ponadto wyświetlacz elektroniczny za pomocą kombinacji włączanych wskaźników LED będzie ostrzegał użytkownika o wystąpieniu błędu, a także powiadomi go o zakończeniu programu prania (wskaźnik " Zakończone " na wyświetlaczu).

37

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA
(SEGREGACJA PRANIA)
o Na odzieży znajdują się etykiety określające jej właściwości. Odzież należy prać lub suszyć zgodnie z danymi
podanymi na etykiecie produktu.

o Pralnie należy podzielić według jego rodzaju (bawełna, tkaniny syntetyczne, tkaniny delikatne, wełna,
itp. ), temperatury prania (zimne, 30°, 40°, 60°, 90°)
oraz stopnia zanieczyszczenia (lekko poplamione,
zabrudzone, bardzo zabrudzone).
o Nigdy nie wolno prać razem tkanin kolorowych i białych.
o Pranie kolorowe należy po raz pierwszy wyprać oddzielnie, ponieważ może ono farbować.
o Upewnić się, że na odzieży i w jej kieszeniach nie ma
żadnych materiałów metalicznych. Jeśli tak jest, należy
je wyjąć.

PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE: Uszkodzenia, które nastąpią w wyniku penetracji obcych materiałów do wnętrza pralki nie są
objęte gwarancją.
o Zamknąć zamki błyskawiczne i guziki ubrania.
o Metalowe lub plastikowe haczyki z zasłon lub firanek należy wyjąć lub umieścić je w siatce lub torbie do prania.
o Odzież, taką jak spodnie, dzianina, koszulki i dresy odwrócić
na lewą stronę.
o Skarpetki, chusteczki i tym podobne małe przedmioty
umieścić w siatce do prania.

38

(SEGREGACJA PRANIA)

Wybielanie
dopuszczalne

Nie
wybielać

Maksymalna
temperatura
prasowania 150°C

prasowania 200°C

Dopuszczalne
czyszczenie
chemiczne

Powiesić,
gdy mokre

Dopuszczalne czyszczenie chemiczne
w nafcie, czystym
alkoholu i R113

Nie czyścić
chemicznie

Suszyć przez
powieszenie

w tetrachloroetenie,
R11, R13, ropie

normalne

Nie prasować

Suszyć w pozycji
poziomej

Nie suszyć
mechanicznie

w tetrachloroetenie
R11, R113, nafcie

39

(WKŁADANIE PRANIA DO PRALKI)

40

o Otworzyć drzwi pralki.
o Rozłożyć pranie w pralce.

UWAGA: Uwaga: Maksymalna ładowność może różnić się w zależności od rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i wybranego programu. Nie
należy przekraczać maksymalnej ładowności suchego prania wskazanej
w tabeli programów prania.
Przykładowo można przyjąć następującą tabelę ciężarów prania.
RODZAJ PRANIA
Ręcznik
Pościel
Szlafrok
Poszwa na kołdrę
Poszewka na poduszkę
Bielizna
Obrus

CIĘŻAR (g)
200
500
1200
700
100
250

o Każdy element prania włożyć osobno.
o Upewnić się, że podczas zamykania drzwi pralki
pomiędzy drzwiami, a uszczelką drzwi nie zostanie
przytrzaśnięte pranie.
o Zamknąć drzwi pralki naciskając na nie, aż
do usłyszenia dźwięku " kliknięcia ".
Drzwi pralki muszą zostać zamknięte prawidłowo,
w przeciwnym razie pranie nie rozpocznie się.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (DODANIE DO PRALKI ŚRODKA PIORĄCEGO)

41

Ilość środka piorącego, którego trzeba dodać do prania, będzie
zależeć od następujących kryteriów:
o Zużycie detergentu zależy od stopnia zabrudzenia ubrania i od
twardości wody. Nie stosować prania wstępnego dla lekko zabrudzonej odzieży, umieścić odpowiednią ilość detergentu w drugiej
komorze szuflady na środek piorący.
o W przypadku bardzo brudnego prania należy wybrać program z
praniem wstępnym i umieścić 1/4 ilości środka piorącego w pierwszej
komorze szuflady na środek piorący, a pozostałe 3/4 w drugiej komorze tej szuflady.
o W pralce stosować detergenty przeznaczone wyłącznie dla pralek
automatycznych. Ilość środka piorącego, którego należy użyć do
prania jest wydrukowana na opakowaniu detergentu.
o Im wyższy stopień twardości wody, tym więcej środka piorącego
należy użyć.
o Wraz ze wzrostem ilości prania wzrasta ilość zastosowanego
środka piorącego.
o Środek zmiękczający należy umieścić w komorze na środek
zmiękczający szuflady na środek piorący. Nie przekraczać poziomu MAX. W przeciwnym razie płyn zmiękczający będzie wypłukiwany do wody podczas prania.
o Środki zmiękczające o dużej gęstości przed umieszczeniem ich w
szufladzie wymagają rozcieńczenia. Taki środek zmiękczający o
dużej gęstości zatyka odpływ i uniemożliwia jego wypływ.
o Środków piorących w płynie można używać na wszystkich programach
prania za wyjątkiem prania wstępnego. W celu ich zastosowania należy dopasować w drugiej komorze szuflady na środek piorący płytkę regulującą
poziom płynnego detergentu znajdującą się w torebce z wyposażeniem lub
dozownik płynnego detergentu (*). Następnie należy ustawić żądny poziom
płynu zgodnie z oznaczeniami na płytce. Należy pamiętać, aby wyjąć płytkę
płynnego detergentu.
(URUCHOMIENIE PRALKI)

o Podłączyć pralkę do zasilania.
o Otworzyć zawór doprowadzający wodę.
o Otworzyć drzwi pralki.

o Rozłożyć pranie w pralce.
o Zamknąć drzwi pralki naciskając na nie, aż do
usłyszenia dźwięku " kliknięcia ".

Wybór programu
Z tabeli programów wybrać odpowiedni
program prania.

42

43

FUNKCJE DODATKOWE
Przed uruchomieniem
programu, opcjonalnie
można wybrać dodatkowe funkcje.

o Nacisnąć przycisk funkcji dodatkowej, którą chcemy wybrać.
o Jeśli symbol funkcji dodatkowej na wyświetlaczu elektronicznym świeci się ciągle, wybrana funkcja dodatkowa zostanie
uaktywniona.
o Jeśli symbol funkcji dodatkowej na wyświetlaczu elektronicznym miga, wybrana funkcja dodatkowa nie zostanie uaktywniona.

Powody braku aktywacji:
Wybrana funkcja dodatkowa nie ma zastosowania w wybranym programie prania.
o Pralka

przeszła etap, w trakcie którego wybrana
funkcja dodatkowa byłyby zastosowana.
o Nie

jest zgodna z funkcją dodatkową wybraną
wcześniej.

SYSTEM WYKRYWANIA POŁOWY WSADU
Pralka posiada system wykrywania połowy obciążenia.
W przypadku umieszczenia w pralce połowy lub mniejszej
ilości maksymalnej ładowności pralki, na niektórych programach będzie ona działać tak, aby zaoszczędzić czas prania,
zużycie wody i energii. Gdy funkcja wykrywania połowy wsadu jest aktywna, pralka może zakończyć ustawiony program
w krótszym czasie.

44

FUNKCJE DODATKOWE

1- Zegar opóźnienia
Za pomocą tej funkcji dodatkowej można
spowodować, aby pralka rozpoczęła pracę
z opóźnieniem o " 3h, 6h, 9h, 12h ".

Przycisk
funkcji
dodatkowej 1

Aby skorzystać z funkcji dodatkowej opóźnionego startu:
- Nacisnąć jeden raz przycisk opóźnionego
startu.
- Powinien pojawić się wskaźnik " 3 h ".
- Naciskać przycisk opóźnionego startu dopóki nie wyświetli się żądany czas opóźnienia rozpoczęcia prania.
- W celu włączenia opóźnienia, które zostało wybrane w programie, można nacisnąć dowolny przycisk funkcji dodatkowej za wyjątkiem przycisku
" Start/ Pauza ".

45

Jeśli podczas ustawiania żądany czas opóźnienia został pominięty, można do niego wrócić
kontynuując naciskanie przycisku opóźnionego
startu.

Jeśli chcemy anulować opóźnienie, wystarczy naciskać przycisk opóźnionego
startu, aż na wyświetlaczu wyłączą się
wszystkie wskaźniki czasu.
Aby uruchomić funkcję opóźnienia należy włączyć pralkę naciskając przycisk
Start/Pauza.

46

2- Wybór prędkości wirowania
Przyciskiem ustawiania prędkości wirowania można dostosować prędkość odwirowania prania.
Po wybraniu nowego programu na panelu
wyświetlacza zostanie wyświetlona maksymalna prędkość wirowania dla tego programu.
Naciskając przycisk ustawiania prędkości wirowania można zmieniać prędkość wirowania
dla wybranego programu od jego wartości
maksymalnej. Jeśli podczas ustawiania żądana prędkość wirowania została pominięta
, można do niej wrócić kontynuując naciskanie przycisku ustawiania prędkości.

dodatkowej 2

47

3- Łatwe prasowanie
Korzystając z tej funkcji dodatkowej po zakończeniu prania można wyjąć ubrania
mniej pogniecione.
Program ten można uaktywnić naciskając
przycisk funkcji łatwego prasowania. Włącza się wtedy wskaźnik LED symbolu.

dodatkowej 3

4- Dodatkowe płukanie
Użycie tej funkcji dodatkowej włącza cykl
dodatkowego płukania.

Program ten można uaktywnić naciskając przycisk funkcji dodatkowego płukania. Włącza się
wtedy wskaźnik LED symbolu.

dodatkowej 4

48

Przycisk Start/Pauza
Naciskając na przycisk Start/Pauza można
rozpocząć wybrany program lub zawiesić
wykonywanie programu. Jeśli pralka zostanie przełączona w tryb oczekiwania,
wskaźnik Start/Pauza na wyświetlaczu
elektronicznym będzie migać.

49

(BLOKADA PRZED DZIEĆMI)

Aby uniknąć możliwości wpływania na pracę programu poprzez naciskanie przycisków pralki w czasie trwania prania,
dostępne jest zastosowanie blokady przed dziećmi.
Blokada ta zostanie aktywowana w przypadku jednoczesnego
naciśnięcia przycisków funkcji pomocniczych 3 i 4 na co najmniej 3 sekundy. Po jej włączeniu, na wyświetlaczu świecą się
wskaźniki LED funkcji dodatkowych.

Gdy blokada jest aktywna, po naciśnięciu dowolnego przycisku
na wyświetlaczu będą migać wskaźniki LED funkcji dodatkowych.
Jeśli blokada jest uaktywniona i uruchomiony jest dowolny
program, a pokrętło programatora zostanie przełączone w położenie wyłączenia oraz wybrany zostanie inny program, to
program wcześniej wybrany będzie kontynuowany od miejsca,
w którym został przerwany.
W celu wyłączenia tej funkcji wystarczy nacisnąć te same przyciski na co najmniej 3 sekundy. Gdy blokada zostanie wyłączona,
na wyświetlaczu będą migać wskaźniki LED funkcji dodatkowych.

50

(KASOWANIE PROGRAMU)

Jeśli chcemy anulować dowolny uruchomiony program:
1 - Przełączyć pokrętło programatora w pozycję wyłączenia.
2 - Pralka przerwie cykl prania i program zostanie skasowany.
3 - Aby pozbyć się wody pozostałej w pralce, należy przełączyć pokrętło programatora na dowolny program.
4 - Pralka wykona operację wypompowania i zakończy program.
5 - Pralkę można uruchomić wybierając nowy program.

51

(ZAKOŃCZENIE PROGRAMU)

52

Po zakończeniu wybranego programu pralka samoczynnie
zakończy pracę.
- Na panelu wyświetlacza będzie migać wskaźnik LED zakończenia pracy.

- Można otworzyć drzwi pralki i wyjąć pranie.
- Po wyjęciu prania należy pozostawić otwarte drzwi pralki,
aby jej wewnętrzne części mogły wyschnąć.

- Przełączyć pokrętło programatora w pozycję wyłączenia.
- Odłączyć pralkę od zasilania.
- Zamknąć zawór doprowadzający wodę.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

53

BAWEŁNA 90°

Temperatura prania (°C)

90°

Maksymalna ilość suchego prania (kg)

6, 0

Komora szuflady na środek piorący

2

Czas trwania programu
(min. )
Rodzaj prania / Opis

180
Bardzo brudne tkaniny bawełniane i
lniane. (bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie, kg), pościel, itp.

BAWEŁNA pranie wstępne °

60°

1i2

150
Brudne tkaniny bawełniane i lniane.
(bielizna, pościel, obrusy, ręczniki
(maksymalnie, kg), pościel, itp.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI
DODATKOWYCH.

BAWEŁNA ECO

54

60 C °

BAWEŁNA

40°

190
55

ECO 20°

20°

3, 0

98
Mniej brudne tkaniny bawełniane i
lniane. (bielizna, pościel, obrusy,
ręczniki (maksymalnie 2 kg), pościel, itp.

EASY CARE

(min. )

91

Bardzo brudne lub mieszane tkaniny syntetyczne (Nylonowe skarpetki, koszulki, bluzki, spodnie zawierające włókna syntetyczne, itp. )

56

WEŁNA

30°

2, 0

50
Odzież wełniana nadająca się do
prania w pralce.

PŁUKANIE

-

36
Jeśli po zakończeniu pracy pralki
chcemy dodatkowo wypłukać pranie,
tego programu można użyć do
wszystkich jego rodzajów.

57

WIROWANIE

chcemy dodatkowo odwirować
pranie, tego programu można użyć
do wszystkich jego rodzajów.

PRANIE RĘCZNE/DELIKATNE

89
Program zalecany do prania ręcznego

58

UBRANIA SPORTOWE

80
Ubrania sportowe

MIESZANE

90
Brudne tkaniny bawełniane, syntetyczne, kolorowe i lniane mogą być
prane razem.

59

BLUZKI / KOSZULE

114
Brudne bluzki i koszule bawełniane,
syntetyczne i mieszane mogą być
CODZIENNE 60 min.

60
Można wyprać brudne tkaniny bawełniane, kolorowe i lniane w temperaturze 60°C w ciągu 60 minut.

60

SZYBKIE 15 min.

Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, kolorowe i lniane można
wyprać w ciągu zaledwie 15 minut.

UWAGA: Z uwagi na to, że czas prania jest krótki, w porównaniu
z innymi programami wymagane są mniejsze ilości detergentu. Jeśli
pralka wykryje niestabilne obciążenie, czas trwania programu wydłuży się. Drzwi pralki można otworzyć po 2 minutach od zakończeniu
cyklu prania. (Czas 2 minut wymaganych do otwarcia drzwi nie jest
wliczany w czas trwania programu prania. )

61

HWS 01 F2S

Czas całkowiTemp. maks.
ty
(°C)
(min)

Całkowite
zużycie wody
(litry)

Bawełna 90°C

1 0

90

69

zużycie ener- Liczba płukań
gii
(kWh)
2, 2
3

Bawełna pranie
wstępne
Bawełna Eco
Bawełna 40

150

80

1, 6

1

4
0,

2
Eco 20°C

98

0, 19

Easy Care

Wełna

0, 14

Płukanie

0, 09

0, 04

65

0, 3

0, 28

Pranie ręczne/Delikatne
Ubrania sportowe
Mieszane

Bluzki/ Koszule
Codzienne 60'

1
37
0, 9
0, 8

Szybkie 15'

o Temperatury mogą się różnić w zależności od czasu nagrzewania.
o Czas trwania może się różnić w zależności od wsadu prania (ciężar
i rodzaj), wody z kranu, temperatury otoczenia i wybranych funkcji
dodatkowych.

ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI
(OSTRZEŻENIE)

Przed rozpoczęciem konserwacji i
czyszczenia pralki należy odłączyć
zasilanie.

czyszczenia pralki należy zamknąć
zawór wody.

PRZESTROGA: Jeśli do czyszczenia stosowane
są środki czyszczące z rozpuszczalnikiem, części pralki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie stosować środków czyszczących z rozpuszczalnikami.

62

(FILTRY DOPŁYWU WODY)

63

Filtry zapobiegające wniknięciu do pralki zabrudzeń i obcych
substancji zawartych w wodzie znajdują się na wężu doprowadzającym wodę zarówno po stronie zaworu wodnego, jak i na
końcach zaworów wody pralki.
Jeśli pomimo pełnego otwarcia zaworu wodnego pralka nie może pobrać wystarczającej
ilość wody, filtry te należy wyczyścić.
(Filtr pompy zaleca się czyścić raz na
2 miesiące).
o Odłączyć węże doprowadzające wodę.
o Za pomocą szczypiec usunąć filtry zaworów
dopływu wody, a następnie wyczyścić je szczotką w wodzie.

o Z węży doprowadzających wodę zdemontować filtry po stronie zaworu dopływu wody i
wyczyścić.
o Wyczyszczone filtry należy zamontować w
odwrotnej kolejności instrukcji.

PRZESTROGA:
Filtry zaworów dopływu wody mogą być zatkane
z powodu zanieczyszczonego zaworu wody albo
braku niezbędnej konserwacji lub też uszkodzone
mogą być zawory, powodując ciągłe przeciekanie
wody do pralki.
Awarie, które mogą nastąpić z tych powodów, nie
są objęte gwarancją.

(FILTR POMPY)

64

System filtrów pompy, podczas operacji wypompowania wody
przeprowadzanej w pralce po zakończeniu prania, zapobiega
przedostawaniu się do pompy włókien pozostałych po praniu oraz
drobnych materiałów przedłużając w ten sposób jej żywotność.
Filtr pompy zaleca się czyścić raz na 2 miesiące. Czyszczenie
filtra pompy:
o Do otwarcia pokrywy pompy można użyć łopatki na proszek do prania (*) lub wyjętej z pralki
płytki do sprawdzenia poziomu płynnych detergentów.

o Dopasować odpowiedni koniec plastikowej
części do szczeliny pokrywy pompy i nacisnąć
na nią. Spowoduje to otwarcie pokrywy.
o Aby zapobiec wyciekaniu na podłogę pozostałej w pralce wody, przed otwarciem pokrywy filtra
należy podstawić pod niego tackę.
o Odkręcić pokrywę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnić
wodę.
Uwaga: W zależności od ilości wody pozostałej
w pralce, może zachodzić potrzeba kilkukrotnego opróżniania tacki do zbierania wody.

o Za pomocą szczotki wyczyścić obcy materiał z
filtra i przepłukać czystą wodą.

o Po oczyszczeniu filtra należy założyć pokrywę
filtra i dokręcić obracając ją w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.

o Podczas zamykania pokrywy pompy upewnić
się, że części na wewnętrznej stronie pokrywy
pasują do otworu na przednim panelu.

o Pokrywę pompy należy założyć w odwrotnej
kolejności niż przy jej zdejmowaniu.

OSTRZEŻENIE!
Z uwagi na to, że woda w pompie może być gorąca, należy poczekać, aż ostygnie.

(SZUFLADA NA ŚRODEK PIORĄCY)

66

Z upływem czasu w szufladzie na środki piorące oraz na jej obudowie mogą osadzać się pozostałości detergentu.
W celu wyczyszczenia tych pozostałości, co jakiś czas należy
zdemontować szufladę. Filtr pompy zaleca się czyścić raz na 2
miesiące.
Wyjmowanie szuflady na środki piorące:
o Szufladę na środki piorące wyciągnąć do końca.
o Naciskając na szufladę w miejscu pokazanym poniżej, wyciągać ją nadal, aż do całkowitego wyjęcia.

o Wyczyścić szufladę na środki piorące za pomocą miękkiej
szczotki, jak np. stara szczoteczka do zębów, a następnie
przepłukać czystą wodą.
o Zebrać pozostałości z obudowy szuflady, nie dopuszczając do wpadnięcia ich do wnętrza pralki.
o Po wysuszeniu ręcznikiem lub suchą szmatką zamontować
szufladę na środki piorące.
o Szuflady na środki piorące nie wolno myć w zmywarce do naczyń.
Dozownik płynnego środka piorącego (*)
Do celów czyszczenia i konserwacji wyjąć dozownik płynnego środka piorącego, jak pokazano na rysunku i wyczyścić
pozostałości detergentu. Dozownik umieścić z powrotem na
swoim miejscu. Upewnić się, że wewnątrz nie ma żadnych
pozostałości.
ROZDZIAŁ 8: OGRANICZNIK PŁUKANIA / OBUDOWA/ BĘBEN

67

Ogranicznik płukania
Wyjąć szufladę na środki piorące. Zdemontować ogranicznik płukania i dokładnie wyczyścić pozostałości środka zmiękczającego. Po
wyczyszczeniu zamontować ogranicznik płukania. Sprawdzić prawidłowość jego osadzenia.

Obudowa
Zewnętrzną obudowę wyczyścić za pomocą ciepłej
wody i niepalnego środka czyszczącego, który nie
zarysuje obudowy pralki. Po spłukaniu niewielką
ilością wody wytrzeć ją miękką i suchą szmatką.
Bęben
Nie pozostawiać w pralce przedmiotów metalowych,
jak igły, spinacze, monety, itp. Przedmioty takie przyczyniają się do powstawania plam rdzy w bębnie. Do
wyczyszczenia takich plam rdzy należy użyć środka
czyszczącego nie zawierającego chloru i postępować
zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Do czyszczenia rdzy plamy nigdy nie używać
wełny stalowej ani podobnych środków.

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

68

Wszystkie czynności naprawcze pralki powinny być przeprowadzane przez nasz autoryzowany serwis. Jeśli pralka wymaga naprawy lub jeśli usterki nie można usunąć przy wykorzystaniu informacji przedstawionych poniżej:
o
Odłączyć pralkę od zasilania.
Zamknąć zawór doprowadzający wodę.

Pralka nie pobiera wody.

Podłączyć ją.
Wymienić bezpieczniki.
Sprawdzić zasilanie.
Nacisnąć przycisk
Pokrętło programatora w
pozycji " Stop ".

Pralka się nie uruchamia.

Pralka nie jest podłączona.
Przepalony bezpiecznik.
Brak zasilania.
Przycisk Start/Pauza nie
jest wciśnięty.

Przełączyć program na żądaną pozycję.

Drzwi pralki nie są całkowiZamknąć drzwi pralki.
cie zamknięte.
Zawór wody jest zamknięOtworzyć zawór wody.
ty.
Sprawdzić wąż doprowaWąż doprowadzający wodę
dzający wodę i wyprostomoże być skręcony.
wać go.
Wąż doprowadzający wodę Wyczyścić filtry węża dojest zatkany.
prowadzającego wodę. (*)
Drzwi pralki nie są całkowi- Zamknąć drzwi pralki.

(*) Patrz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

USTERKA

MOŻLIWA
PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

Wąż odpływowy jest zatkany lub skręcony.

Wyczyścić filtr pompy. (*)
Równomiernie rozłożyć
pranie w pralce.

Nie wyregulowane nóżki
Wyregulować nóżki pralki.
(**)

Nie zdemontowane zabezpieczające śruby
transportowe.

Zdemontować z pralki zabezpieczające śruby
transportowe. (**)

Mniejsza ilość prania w
urządzeniu.

Nie przeszkadza to w
działaniu pralki.

Pralka jest przeładowana praniem lub pranie
rozłożone nierównomiernie.

Należy zapobiec, aby
pralka nie opierała się o
twardą powierzchnię.

Pralka opiera się o twardą powierzchnię.

Pralka wibruje.

Filtr pompy jest zatkany.
Pranie nierównomiernie
rozłożone w pralce.

Pralka nie odprowadza
wody.

Sprawdzić wąż odpływowy, a następnie wyczyścić
lub wyprostować go.
(**) Patrz rozdział dotyczący instalacji pralki.

W szufladzie na środek
piorący tworzy się nadmierna piana.

70

Start/Pauza. Aby wyeliminować powstawanie piany,
należy wymieszać łyżkę płynu zmiękczającego i pół litra
wody, a następnie wlać mieUżyta zbyt duża ilość deterszaninę do szuflady na śrogentu.
dek piorący. Po 5-10 minutach ponownie nacisnąć na
przycisk Start /Pauza. Przy
następnym praniu należy
odpowiednio dostosować
dawkę detergentu.

Użyto nieodpowiedniego
środka piorącego.

Stopień zanieczyszczenia
odzieży nie odpowiada wybranemu programowi prania.

Niezadowalający rezultat
prania.

W pralce stosować detergenty przeznaczone wyłącznie
dla pralek automatycznych.
Wybrać program prania odpowiedni dla stopnia zanieczyszczenia swojej odzieży.
(Patrz Tabela programów)

Użyto niewystarczającej
ilości środka piorącego.

Dostosować ilość środka
piorącego na podstawie
stopnia zanieczyszczenia
swojego pralnia.

Do pralki włożono pranie w Do pralki należy ładować
ilości przekraczającej jej
pralnie w ilości nie przekramaksymalną ładowność.
czającej jej ładowności.

71

Woda jest twarda. (zanie- Dostosować ilość środka
czyszczona, z kamieniem, piorącego na podstawie initp. )
strukcji jego producenta.
prania.
Prawidłowo i równomiernie
rozłożyć pranie w pralce.

Gdy pralka pobiera wodę,
jednocześnie woda jest z
niej odprowadzania.

Koniec węża odpływowego znajduje się zbyt nisko
w stosunku do pralki.

Ustawić koniec węża odpływowego na odpowiedniej
wysokości. (**)

Podczas prania w bębnie
nie pojawia się woda.

Nie jest to usterka. Woda
znajduje się w niewidocznej części bębna.

______

Na praniu widoczne pozostałości środka piorącego.

Nierozpuszczalne cząstki
środka piorącego mogą
przywierać do prania jako
białe plamy.

Należy wykonać dodatkowe
płukanie ustawiając pralkę
na program płukania lub po
wyschnięciu prania wyczyścić plamy przy użyciu
szczotki.

Na praniu pojawiają się
szare plamy.

Powodem takich plam
może być olej, krem lub
maść.

Przy następnym praniu należy zastosować maksymalną ilość detergentu zalecaną
przez jego producenta.

Wirowanie nie jest wykonywane lub uruchamia
się późno.

72

System kontroli niewyważenia prania będzie próbował
rozłożyć pranie równomierNie jest to usterka. Został
nie w bębnie. Wirowanie
uruchomiony system konrozpocznie się po rozłożeniu
troli niewyważenia prania. Następnym razem
należy umieść w pralce pranie równomiernie rozłożone.

ROZDZIAŁ 10: AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O AWARII
I CO NALEŻY ZROBIĆ

73

Pralka jest wyposażona w systemy, które poprzez ciągłą
samokontrolę podczas procesu prania są w stanie zarówno
podjąć niezbędne środki ostrożności, jak i ostrzegać w razie
awarii.
KOD
USTERKA
Drzwi pralki są otwarte.

CO ZROBIĆ
Zamknąć drzwi pralki. Jeśli wskazanie
awarii utrzymuje się, należy wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
natychmiast skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Otworzyć zawór wody. Może wystąpić
Ciśnienie wody lub
poziom wody w pralce brak wody w sieci wodociągowej. Jeśli
problem się utrzymuje, po chwili pralka
są niskie.
zatrzyma się automatycznie. Odłączyć
pralkę, zamknąć zawór wody i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
serwisem.
Pompa jest uszkodzona lub filtr pompy
jest zatkany albo
połączenie elektryczne pompy jest
uszkodzone. Jeśli problem się
utrzymuje, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym serwisem.
(*)

W pralce jest nadmierna ilość wody.

Pralka sama odprowadzi nadmierną
ilość wody. Po zakończeniu wypompowywania, wyłączyć pralkę i odłączyć ją
od zasilania. Zamknąć zawór wody i
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Szczegóły dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum
serwisowym znajdują się w karcie gwarancyjnej.
ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE PORADY

Napoje alkoholowe: Zaplamione miejsce należy
najpierw przemyć zimną wodą, następnie wytrzeć
gliceryną i wodą oraz przemyć wodą zmieszaną z
octem.

Wybłyszczenia: Plamę należy delikatnie przetrzeć
nie uszkadzając ubrania, wyszorować i wypłukać w
detergencie. Jeśli plama nie daje się usunąć, należy ją przetrzeć mieszaniną otrzymaną przez dodanie 1 części alkoholu (96? ) do 2 części wody, a
następnie wyprać w ciepłej wodzie.

Herbata i kawa: Naciągnąć zaplamiony obszar
ubrania na otworze naczynia i polać wodą tak gorącą, jak tylko możne wytrzymać taki rodzaj tkaniny.
Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie wybielacza,
przemyć wybielaczem.
Czekolada i kakao: Po zanurzeniu ubranie w
zimnej wodzie i przetarciu go mydłem lub detergentem, wyprać odzież w temperaturze, którą taki
rodzaj tkaniny może wytrzymać. W przypadku,
gdy plama oleju jest nadal widoczna, należy przetrzeć ją wodą utlenioną (3%).

74

Koncentrat pomidorowy: Wytrzeć zaschniętą
substancję bez uszkadzania odzieży. Zanurzyć
plamę w wodzie na 30 minut, a następnie przetrzeć
i zmyć detergentem.
Jajka: Usunąć z odzieży suche pozostałości, a następnie przetrzeć plamę gąbką lub miękką szmatką
namoczonej w zimnej wodzie. Przetrzeć ją detergentem, przemyć rozcieńczonym wybielaczem.
Plamy ze smarów i olejów: Najpierw wytrzeć pozostałości substancji. Wyszorować plamę detergentem i wyprać ją ciepłą wodą z mydłem.

Musztarda: Na zaplamione miejsce zastosować
glicerynę. Wytrzeć detergentem i wyprać. Jeśli
plamy nie można usunąć, wytrzeć ją alkoholem.
(Dla tkanin syntetycznych i kolorowych zastosować
mieszaninę 1 części spirytusu i 2 części wody. )

75

Owoce: Naciągnąć zaplamiony obszar ubrania na
otworze naczynia i polać zimną wodą. Nie należy lać
gorącej wody. Przetrzeć zimną wodą i zastosować
glicerynę. Odczekać 1-2 godziny, przetrzeć z kilkoma kroplami octu i wypłukać.

Plamy z trawy: Przetrzeć zaplamione miejsce detergentem. Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie
wybielacza, przemyć wybielaczem. Odzież wełnianą przetrzeć alkoholem. (Do tkanin kolorowych
zastosować mieszaninę 1 części spirytusu i 2 części wody)
Farba olejna: Przed wyschnięciem plama powinna dać się usunąć po zastosowaniu rozcieńczalnika. Następnie należy ją przetrzeć detergentem i
wyprać.

Przypalenia: Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie wybielacza, można dodać do wody do prania
wybielacza. W przypadku odzieży wełnianej, plamę należy przykryć tkaniną uprzednio zanurzoną
w wodzie utlenionej i przeprasować po położeniu
na wierzchu suchej szmatki. Po dokładnym wypłukaniu odzież należy uprać.

76

Plamy z krwi: Zanurzyć pranie w zimnej wodzie
na 30 minut. Jeśli plama nie zostanie usunięta,
następnie zanurzyć w mieszaninie wody i amoniaku (3 łyżki amoniaku w 4 litrach wody) na 30 minut.

Śmietana, lody i mleko: Zanurzyć pranie w zimnej wodzie i przetrzeć zaplamione miejsce detergentem. Jeśli plama nie zostanie usunięta, zastosować wybielacz w odpowiedniej ilości. (Nie stosować wybielaczy do prania kolorowego. )
Pleśń: Plamy pleśni należy czyścić najszybciej,
jak to możliwe, Plamę należy przemyć wodą z detergentem. Jeśli nie można jej usunąć, należy ją
wytrzeć wodą utlenioną (3%).

Atrament: Zaplamione miejsce podstawić pod
bieżącą wodę i poczekać, aż przestanie spływać
woda zabarwiona atramentem. Następnie należy
przetrzeć je wodą z dodatkiem cytryny oraz detergentu i zmyć po 5 minutach.

77

OPIS ETYKIETY ENERGETYCZNEJ I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Model

78

Marka

Klasa efektywności
energetycznej

Zużycie energii
Poziom hałasu
podczas prania
podczas wirowania
Efektywność wirowania
Ładowność suchego prania
Roczne zużycie
wody

79

Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od ciśnienia
wody, twardości wody, temperatury wody, temperatury otoczenia,
ilości prania, wyboru funkcji dodatkowych, zmian napięcia.
Zmniejszenie zużycia energii i wody można uzyskać używając
pralki z załadunkiem prania proponowanym dla wybranego programu, pralnie mniej brudne lub codzienne wykonywać na krótkich programach, okresowo przeprowadzać czyszczenie i konserwację, używać pralki w dogodnych odstępach czasowych.

POZBYCIE SIĘ STAREGO URZĄDZENIA

Taki symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można tego produktu wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt
taki należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
lub elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
Upewniając się, że produkt ten zostanie prawidłowo zutylizowany przyczynimy się do uniknięcia potencjalnych negatywnych skutków odnośnie środowiska i zdrowia ludzkiego
na skutek niewłaściwego postępowania z odpadami.
Recykling materiałów pomoże w ochronie zasobów naturalnych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego
produktu można uzyskać kontaktując się z lokalnymi władzami lub jednostkami zajmującymi się utylizacją odpadów
komunalnych albo w sklepie, gdzie został zakupiony produkt.

81

82

52153

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Bysiu 25 Sep 2017 20:48 1392 0

Reply | New topic

 • #1Level 14  

  #1

  Instrukcje obsługi pralek Haier.

  Attachments:

  • HW60-1211N. pdfDownload(2. 82 MB)
  • HWS60-12F2S. pdf(3. 24 MB)
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions Pralka Haier HWS60-12F2S, HW60-1211N

Oferujemy Tobie Instrukcja Użytkownika dla Haier Washer HW60-1279: plik PDF 3. 42 Mb, 22 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Instrukcja Użytkownika i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Haier Washer HW60-1279.

Pobierz Haier Washer HW60-1279 Instrukcja Użytkownika

 Rozmiar pliku: 3. 42 Mb

Policz strony: 22 strońPolicz wyświetlenia: 599 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Przeczytaj w internecie Haier Washer HW60-1279 Instrukcja Użytkownika

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje i ostrzeżenia Haier Hw60 1211n S