Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b

Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b to profesjonalny poradnik dla wszystkich, którzy chcą przeprowadzić recenzję produktów Frigidaire. Książka zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia recenzji, w tym specyfikacje techniczne, instrukcje użytkowania i konserwacji, informacje o gwarancji i przydatne porady dotyczące używania produktów. Jednocześnie w książce znajdują się informacje dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym ostrzeżenia i regulacje dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy recenzują produkty Frigidaire, ale może być również przydatny dla wszystkich innych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o produktach Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b

 1. Publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu monografie naukowe, podręczniki, skrypty, zeszyty w serii Debiuty Studenckie i czasopisma naukowe przechodzą procesrecenzowania zgodnie z przyjętymi w Wydawnictwie procedurami recenzyjnymi, opartymi na regulacjach i zaleceniach ogólnych oraz zarządzeniach i zaleceniach wewnętrznych. Proces recenzowania jestudokumentowany, a wszystkie dokumenty są archiwizowane.

 2. Recenzentami publikacji naukowych są specjaliści z danej dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych z danej dziedziny nauki, posiadający stopień naukowy i niebędący pracownikami UniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu. Recenzentami zeszytów w serii Debiuty Studenckie mogą być pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Redaktor naczelny Wydawnictwa powołuje recenzentów monografii naukowych, podręczników, skryptów, zeszytów w serii Debiuty Studenckie, kierując się listą proponowanych recenzentów, zawartą wpiśmie kierowanym do Wydawnictwa przez kierownika katedry. W przypadku monografii stanowiących podstawę ubiegania się o tytuł naukowy pismo kieruje do Wydawnictwa sam zainteresowany. Wodniesieniu do niżej wymienionych publikacji lista proponowanych recenzentów zawiera:

   • monografie jubileuszowe – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
   • monografie stanowiące podstawę ubiegania się o tytuł naukowy – nazwiska 5 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,
   • monografie wykazywane jako główne osiągnięcie w postępowaniu awansowym – nazwiska 5 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,monografie naukowe – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
    podręczniki – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,
   • skrypty – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
   • Debiuty Studenckie – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów.

 3. Recenzja jest wykonywana w trybie single-blind, czyli autor/redaktor nie zna nazwiska recenzenta, a z kandydatami na recenzentów komunikuje się wyłącznie kierownictwo Wydawnictwa.Wybór recenzentów artykułów publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo należy do kompetencji komitetu redakcyjnego danego czasopisma. Recenzenta proponuje członekkomitetu redakcyjnego, a zatwierdza redaktor naczelny.Między autorem publikacji a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległościzawodowej i bezpośrednią współpracę naukową.
  Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu pracy do publikacji lub o jej odrzuceniu. Recenzja powinna być rzetelna i obiektywna, a końcowa ocenauzasadniona. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacjidanymi).
  Redaktor naczelny po zapoznaniu się z treścią recenzją przekazuje ją autorowi. Autor jest zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z uwagami recenzenta oraz do pisemnego ustosunkowania się dotreści recenzji.
  Wydawnictwo przekazuje recenzentowi odpowiedź autora na treść recenzji.W sytuacji, gdy praca nie uzyskała rekomendacji do druku, po wprowadzeniu przez autora zmian zaproponowanych przez recenzenta, zostaje ponownie skierowana do recenzenta. Po zapoznaniu się zezmienioną wersją pracy recenzent podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu jej do druku lub o jej odrzuceniu.Do kompetencji redaktora naczelnego Wydawnictwa należy zatwierdzenie pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego.Redaktor naczelny komitetu redakcyjnego danego czasopisma podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia artykułu, jego odrzucenia lub skierowania do trzeciej recenzji, a stosowne wyjaśnieniaprzedkłada redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa.Proces recenzowania jest poufny zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Dostęp do recenzji mają jedynie osoby obsługujące proces recenzowania oraz podejmujące decyzję o przyjęciu lubnieprzyjęciu pracy do wydania.

Aby czytać nasze artykuły wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Spokojnie, dodanie wyjątku nie wyłączy blokowania reklam.

Aby wprowadzić informacje o recenzentach w postępowaniu o nadanie tytułu profesora wejdź w szczegóły danego postępowania i przejdź do zakładki „Recenzenci”.

Jeżeli nie uzupełniałeś tej zakładki wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Aby dokument był poprawny wymagane jest dodanie pięciu recenzentów.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna

Art. 228 ust. 3 ustawy 2. 0. RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 227 ust. 1 albo 2.

Art. 229 ustawy 2. 0
1. Recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora może być osoba posiadająca:
1) tytuł profesora w zakresie danej dziedziny lub
2) co najmniej stopień doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która:
a) przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym oraz
b) posiada znaczący dorobek w zakresie danej dziedziny.
2. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu, o którym mowa w art. 4.

Kliknij w przycisk „Dodaj recenzenta”. Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

Jeżeli recenzent jest zatrudniony w instytucji figurującej w POL-onie (czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie Sieci Łukasiewicz), skorzystaj z wyszukiwarki instytucji. Zacznij wpisywać jej nazwę, a następnie kliknij we właściwą instytucję z podpowiedzi systemu. Zatwierdź przyciskiem „Wybierz”. Formularz z danymi instytucji zatrudniającej uzupełni się automatycznie. Jeżeli recenzent jest zatrudniony w podmiocie, który nie jest zarejestrowany w POL-onie (np. uczelni zagranicznej, przedsiębiorstwie), wypełnij informacje o nim ręcznie.

Zgodnie ze stanowiskiem MEiN, jeżeli recenzent jest emerytem, w polu „Podmiot zatrudniający” można wpisać np. „nie dotyczy”.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane identyfikacyjne i dane o miejscu zatrudnienia recenzenta zostaną zapisane.

Możesz je edytować za pomocą przycisku „Koryguj”. Możesz usunąć recenzenta.

Następnie przewiń ekran w dół i kliknij w przycisk „Dodaj opinię”. W formatce, która się otworzy, kliknij w przycisk „Wybierz” i załącz ze swojego komputera plik z treścią opinii autorstwa danego recenzenta.

Możliwe jest dodanie pliku w następujących formatach: txt,. rtf,. pdf,. xps,. odt,. ods,. odp,. doc,. xls,. ppt,. docx,. xlsx,. pptx,. csv

Opinia musi być zawarta w jednym pliku.

Dodawany plik może mieć maksymalnie 5 MB.

Podaj nazwę dokumentu. Powinna być ona jednoznaczna i precyzyjna.

Podaj datę opracowania opinii.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz4-5. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz4-5-1024x548. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz4-5-300x161. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz4-5-768x411. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz4-5-1536x822. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz5-3. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz5-3-1024x548. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz5-3-300x161. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz5-3-768x411. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz5-3-1536x822. png 2021w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

Możesz pobrać zapisaną opinię za pomocą ikony pobierania.

Danych opinii nie można edytować. Jeśli dodałeś niewłaściwy plik, pomyliłeś się w nazwie dokumentu albo w dacie, usuń opinię dodaj ją jeszcze raz. Kliknięcie w przycisk „Usuń opinię” powoduje usunięcie całego rekordu, a więc nie tylko pliku, ale i informacji o nim.

Aby dodać kolejnego recenzenta i opinię wróć do listy recenzentów i ponownie skorzystaj z przycisku „Dodaj recenzenta”. Łącznie musisz dodać pięciu recenzentów wraz z ich opiniami. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz6-3. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz6-3-1024x548. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz6-3-300x161. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz6-3-768x411. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz6-3-1536x822. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz7-3. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz7-3-1024x548. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz7-3-300x161. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz7-3-768x411. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz7-3-1536x822. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz8-2. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz8-2-1024x548. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz8-2-300x161. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz8-2-768x411. pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Obraz8-2-1536x822. png 2021w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

Aby wejść w szczegóły dotyczące recenzenta i opinii lub pobrać opinię, kliknij w nazwisko recenzenta na liście.

Kiedy dodasz pięciu recenzentów i poprawnie uzupełnisz ich dane oraz dodasz opinie, tytuł zakładki „Recenzenci” zmieni kolor z czerwonego na czarny. Oznacza to poprawność i kompletność danych w tej zakładce. Przycisk „Dodaj recenzenta” stanie się nieaktywny.

Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik recenzenta Frigidaire 13713500b