Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896

Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896 to kompletny zestaw instrukcji, w którym zawarte są informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania sieci bezprzewodowych opartych na systemie Aeg 925052896. Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896 zawiera wszystkie niezbędne informacje do skonfigurowania sieci oraz jej bezpiecznego użytkowania, a także wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania wszystkich jej funkcji. Podręcznik został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy chcą czerpać korzyści z zaawansowanych funkcji sieci bezprzewodowych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (1)
 • Recenzje produktu (0)
 • Autorka: Agnieszka Burcicka

   O książce: 
  Podręcznik pt. Praca biurowa i korespondencja jest przeznaczony nie tylko dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, ale również dla osób, które w swojej pracy zawodowej wykonują rożne czynności biurowe lub prowadzą korespondencję.

  W pierwszej części podręcznika pt. Praca biurowa w przystępny sposób przedstawione zostały m. in. zagadnienia dotyczące: pracowników biurowych, funkcjonowania biur oraz organizacji spotkań służbowych. W części drugiej pt. Korespondencja omówione zostały rożne aspekty prowadzenia korespondencji służbowej. Na początku są to zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów korespondencji, związane m. z jej bezpieczeństwem, przechowywaniem, archiwizowaniem i sporządzaniem. Następnie przedstawione zostały najczęściej występujące rodzaje korespondencji, tj. typowe pisma biurowe, korespondencja handlowa oraz korespondencja w sprawach administracyjnych i podatkowych.

  Książka pt. Praca biurowa i korespondencja jest nie tylko podręcznikiem szkolnym, ale przede wszystkim poradnikiem, do którego Czytelnik może sięgnąć zawsze, gdy ma taką potrzebę. Dlatego teoria jest w nim ograniczona do minimum, natomiast zamieszczonych jest wiele wzorów dokumentów, przykładów i praktycznych wskazówek.

  W wydaniu II podręcznika została zmieniona jedynie okładka, natomiast cała treść jest taka sama jak w I wydaniu.

  Książka zawiera:

  • 308 stron formatu B5
  • 74 wzory dokumentów
  • 27 przykładów
  • 22 tabele
  • 57 rysunków
  •  Spis treści
   Fragment

   ISBN 978-83-7735-131-4
   Wydanie II (2022 r. )

    Fragmenty recenzji: 
   „Książka jest konkurencyjna na rynku, ponieważ zawiera ciekawe informacje. Na szczególną uwagę zasługuje to, że autorka poruszyła takie zagadnienia jak: RODO, ePUAP, praca zdalna co w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 jest często praktykowane przez zakłady pracy”.

   W całej książce zagadnienia są omawiane w sposób bardzo dokładny i przystępny dla ucznia, umożliwiając przyswajanie wiedzy i umiejętności zgodnie z wymogami podstawy programowej. ”

    O autorce: 
   Agnieszka Burcicka – absolwentka dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Zarządzania. Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracowała w jednej z sieci sklepów. Do jej obowiązków należały zadania z zakresu organizacji różnych procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie oraz zadania z zakresu kontroli wewnętrznej. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel. Pisząc podręcznik pt. „Praca biurowa i korespondencja” wykorzystała wiedzę i doświadczenia z zakresu zarządzania oraz z zakresu polonistyki.

   1. Praca biurowa jako jeden z rodzajów pracy wykonywanej przez człowieka
   1. 1. Wprowadzenie
   1. 2. Pojęcie pracy biurowej i jej cechy
   1. 3. Wpływ pracy biurowej na sprawne funkcjonowanie organizacji

   2. Informacja jako przedmiot i efekt pracy biurowej
   2. Pojęcie informacji
   2. Informacja w pracy biurowej
   2. Nośniki informacji
   2. 4. Rola informacji w zarządzaniu
   2. 5. Ochrona informacji

   3. Pracownik biurowy
   3. Kto to jest pracownik biurowy i jakie czynności wykonuje
   3. Stanowiska pracy dla pracowników biurowych
   3. Cechy pracownika biurowego
   3. Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej

   4. Biuro – miejsce pracy biurowej
   4. Pojęcie biura
   4. Prawne formy korzystania z pomieszczeń przeznaczonych na biuro
   4. Lokalizacja biura
   4. Organizacja przestrzeni biurowej
   4. Meble biurowe
   4. 6. Warunki pracy w biurze
   4. 7. Komputer w biurze
   4. 8. Telefon i telefaks (faks) w pracy biurowej
   4. 9. Urządzenia do tworzenia, powielania, przechowywania i niszczenia dokumentów
   4. 10. Sprzęty i urządzenia do prezentowania informacji
   4. 11. Pozostałe sprzęty i urządzenia biurowe
   4. 12. Stanowisko pracy biurowej

   5. Spotkania służbowe
   5. Pojęcie spotkania służbowego
   5. Rodzaje spotkań służbowych i ich charakterystyka
   5. Cel i tematyka spotkania służbowego
   5. Harmonogram i przebieg spotkania służbowego
   5. Przygotowanie i organizacja spotkania służbowego
   5. Kalkulacja kosztu spotkania służbowego

   6. Sekretariat – typowe miejsce pracy biurowej
   6. Pojęcie sekretariatu
   6. Rodzaje sekretariatów
   6. Wyposażenie sekretariatu
   6. Zadania sekretariatu
   6. Profil osobowy pracownika sekretariatu
   6. Współpraca z przełożonym
   6. Przyjmowanie interesantów
   6. Prowadzenie, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
   6. Pozostałe zadania sekretariatu

   Część II. Korespondencja

   7. Korespondencja – wprowadzenie
   7. Pismo, dokument, korespondencja
   7. Formy i rodzaje korespondencji
   7. Korespondencja a funkcjonowanie organizacji
   7. Zarządzanie korespondencją w organizacjach

   8. Bezpieczeństwo korespondencji
   8. Zasady postępowania z korespondencją tradycyjną
   8. Zasady postępowania z korespondencją elektroniczną
   8. Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe
   8. Postępowanie z pismami zawierającymi informacje niejawne

   9. Instrukcja kancelaryjna

   10. Systemy kancelaryjne


   10. Wprowadzenie
   10. System kancelaryjny dziennikowy
   10. System kancelaryjny bezdziennikowy
   10. System mieszany

   11. Obieg pism w organizacji
   11. Wprowadzenie
   11. Elektroniczny obieg pism

   12. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i rozdzielanie korespondencji

   13. Załatwianie spraw i wysyłanie korespondencji

   14. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji


   14. Przechowywanie dokumentów
   14. Przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej
   14. Archiwizowanie dokumentów

   15. Zasady sporządzania pism
   15. Papier firmowy i blankiety korespondencyjne
   15. Forma pisma
   15. Sporządzanie pism w edytorze tekstu
   15. Korespondencja seryjna
   15. Formularze

   16. E-maile w sprawach służbowych

   17. SMS-y w sprawach służbowych

   18. Typowe pisma w korespondencji biurowej


   18. Pismo przewodnie
   18. List informacyjny
   18. List grzecznościowy
   18. Sprawozdanie
   18. Protokół
   18. Notatka
   18. Pełnomocnictwo
   18. Zaświadczenie
   18. Komunikat
   18. Zawiadomienie
   18. Zaproszenie
   18. Polecenie
   18. 13. Faks

   19. Korespondencja handlowa
   19. Wprowadzenie
   19. Pisma dotyczące nawiązania stosunków handlowych
   19. Pisma związane z zamawianiem towaru
   19. Pisma związane z dostawą towaru
   19. Pisma związane z weryfikacją dostawy

   20. Korespondencja w sprawach administracyjnych
   20. Organy administracji publicznej
   20. Postępowanie administracyjne
   20. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego
   20. Decyzja administracyjna
   20. Odwołanie od decyzji administracyjnej
   20. Zażalenie
   20. Wniosek o przywrócenie terminu
   20. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

   21. Korespondencja w sprawach podatkowych
   21. Wprowadzenie
   21. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
   21. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
   21. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego


   Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Praca biurowa i korespondencja” (stan na 27 września 2022 r. ).
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm. )
   2. pl/D2021000073501. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
   (tekst jedn. Dz. z 2021 r., poz. 735, z późn. )
   3. pl/D2022000136001. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. z 2022 r., poz. 1360, z późn. )
   4. pl/D2022000151001. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. 1510)
   5. pl/D2020000016401. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. z 2020 r., poz. 164, z późn.
   6. pl/D2021000235101. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. 2351, z późn. )
   7. pl/D2021000021701. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. 217, z późn.
   8. pl/D2022000137501. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 1375).
   9. pl/D2021000154001. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 1540, z późn. )
   10. pl/D2022000100901. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. 1009, z późn. )
   11. pl/D2022000085901. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. 859, z późn. )
   12. pl/D2022000090201. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. 902).
   13. pl/D2020000034401. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. 344).
   14. pl/D2022000093101. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 931, z późn.
   15. pl/D2019000074201. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. z 2019 r., poz. 742, z późn. )
   16. pl/D2015000002101. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. z 2015 r., poz. 21).
   17. pl/D2019000178101. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. U. z 2019 r., poz. 1781)
   18. pl/D2021000191501. pdf" target="_blank">Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 1915, z późn. )
   19. pl/D1998148097301. pdf" target="_blank">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. nr 148 z 1998 r., poz. 973).
   20. pl/D2011014006701. pdf" target="_blank">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. nr 14 z 2011 r., poz. 67, z późn.
   21. pl/D2011271160301. pdf" target="_blank">Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. nr 271 z 2011 r., poz. 1603).
   22. pl/D2020000102601. pdf">Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (tekst jedn. 1026).
   23. pl/D2019000024601. pdf" target="_blank">Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jedn. 246).
   24. pl/D2019000073001. pdf" target="_blank">Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE. L. z 2016 r., poz. 119. 1).
   25. poczta-polska. pl/hermes/uploads/2013/11/18-190_UZ-1. pdf" target="_blank">Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych, stanowiący załącznik do Uchwały nr 72 Zarządu Poczty Polskiej S. A. z dnia 20 marca 2018 r.  

   Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

   Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

Książki, którymi Państwo również mogą być zainteresowani

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Sprawdź Repetytoria i arkusze z odpowiedziami do Egzaminu ósmoklasisty!

 • Kup w sklepie

Pobierz materiały według lekcji

Lekcja 5. 5:Rozszerzona rzeczywistość

Lekcja 5. 4:Ze smartfonem na piechotę

Lekcja 5. 3:Tak daleko, tak blisko

Lekcja 5. 2:Ucz się informatyki w sieci

Lekcja 5. 1:Rozwijaj zainteresowania w sieci

Lekcja 4. 6:Podróże z komputerem

Lekcja 4. 5:Laboratorium pomiarów

Lekcja 4. 4:Fraktale w smartfonie

Lekcja 4. 3:Fraktale w Scratchu i w Pythonie

Lekcja 4. 2:Kości zostały rzucone

Lekcja 4. 1:Od królików do złotej proporcji

Lekcja 3. 6:Moi znajomi

Skopiuj linkSkopiowano

Materiały dla nauczycieli

Lekcja 3. 5:Dużo danych

Skopiuj linkSkopiowano

Lekcja 3. 4:Przestawianie i przedstawianie danych

Lekcja 3. 3:Z tabeli – wykres

Lekcja 3. 2:Liczby, potęgi, ciągi

Lekcja 3. 1:Jak to z Gaussem było

Lekcja 2. 6:Odgadniesz liczbę?

Lekcja 2. 5:Pętle i warunki

Lekcja 2. 4:Proste obliczenia

Lekcja 2. 3:Pisz i powtarzaj

Lekcja 2. 2:Fantazyjne posadzki

Lekcja 2. 1:Rysuj z żółwiem

Skopiuj linkSkopiowano

Lekcja 1. 6:Prawo w internecie

Lekcja 1. 4:Strona interaktywna

Lekcja 1. 3:Strona w dobrym stylu

Lekcja 1. 2:Prosta strona internetowa

Lekcja 1. 1:Jak to zrobić w HTML-u i CSS?

Nie znaleziono materiałów

Spróbuj wpisać inną frazę lub usunąć zawartość pola wyszukiwania.

Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pracy w sieci Aeg 925052896