Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw

Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw to nowoczesny i praktyczny model lodówki, który oferuje wiele użytecznych funkcji. Posiada wbudowany system NoFrost, który zapobiega powstawaniu szronu wewnątrz lodówki. Lodówka ta wyposażona jest w czterokomorowy system chłodzenia i zamrażania, który zapewnia doskonałą jakość chłodzenia. Dodatkowo została wyposażona w technologię MultiFlow, która zapewnia równomierny przepływ powietrza wewnątrz lodówki, aby zachować idealną temperaturę. Lodówka ta ma też szereg innych interesujących funkcji, takich jak kontrola temperatury, automatyczne odmrażanie, zegar i wyświetlacz LCD. Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw to wyjątkowa lodówka, która oferuje wiele wygodnych funkcji, aby ułatwić codzienne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw

Właściciele i wspólnicy


Klikając w oknie głównym w przycisk wejdziemy do okna z właścicielami.Wprowadzenie wszystkich współwłaścicieli (lub właściciela) firmyumożliwi rozliczenia podatku z urzędem skarbowym i utworzenie deklaracji podatkowych PIT.

Wprowadzając nowego właściciela uzupełniamy Nazwisko i Imię, możemy także przypisać go do danej Grupy. Pole Grupa jest wykorzystywana w prawach dostępu. Możemy łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich właścicieli należących do tej samej Grupy. Dodatkowo na zakładkach poniżej uzupełniamy:

 • DANE PERSONALNE - podstawowe dane identyfikujące osobę

 • UWAGA. Program automatycznie sprawdza poprawność numeru NIP i Pesel. Błędne numery oznaczone będą w kolorze czerwonym.

 • DANE DO PRZELEWÓW - wprowadzony rachunek bankowy wykorzystywany będzie przyautomatycznym generowaniu przelewów z deklaracji PIT

 • ADRESY - pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,przy wprowadzaniu miejscowości możemy skorzystać z biblioteki wszystkich miejscowości, w polach Data wpisujemy, od kiedy dany adres jest ważny

 • ZUS - dane do wyliczenia i rozliczenia składek ZUS:

  • Parametry ZUS - parametry wg których będą naliczane składki ZUS

  • Od, Do - okres obowiązywania parametrów ZUS.Jeśli przez cały okres prowadzenia działalności parametry się nie zmieniają należy określić datę Od jako pierwszy dzień stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność, a datę Do pozostawić pustą.Jeśli w trakcie pracy z programem następowały zmiany, należy wpisać okresy obowiązywania tych zmian.

  • Składki - rodzaj składek ZUS. Przeglądanie i edycja parametrów dostępna jest w osobnym oknie po naciśnięciu przycisku Parametry ZUS.

 • Parametry ZUS - przycisk umożliwiający przeglądanie i edycję parametrów w osobnym oknie:

 • Składki - rodzaj składek ZUS: Standardowe, Ulga na start (6 mies. ), Mały ZUS (MDG), Preferencyjne (24 mies. ). W zależności od wybranego rodzaju składek domyślnie ustawione zostaną niżej omówione pola. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

  UWAGA. Od 1 lutego 2020 r. rodzaj składki Mały ZUS (MDG) zmienia się na Mały ZUS plus.

 • Ubezp. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne- zaznaczamy te ubezpieczenia, którym podlega właściciel

 • Il. skł. społ., Il. zdrow. - ilość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - standardowo 1, możemy podnieść na 2, jeśli właściciel opłaca składki również za współmałżonka

 • Obniżone podstawy ER i CW dla osób rozpoczynających działalność - zaznaczenie spowoduje odliczenie obniżonych składek ZUS

 • Fundusz pracy - zaznaczamy jeśli program ma ujmować składkę na FP w automatycznym przelewie ZUS generowanym z okna Deklaracja PIT5/PIT5L

 • Podstawy indywidualne - zaznaczamy, jeśli właściciel podwyższył sobie podstawy wymiaru składek i wprowadzamy oddzielnie wysokość podstawy emerytalno-rentowej, chorobowo-wypadkowej i zdrowotnej; jeśli nie zaznaczymy tej opcji standardowe podstawy pobrane zostaną z ogólnych parametrów naliczania(patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Parametry naliczania)

 • Skł. wypadk. % - wysokość składki wypadkowej (w procentach). Jeśli pozostawimy pustą, standardowy procent składki ubezpieczenia wypadkowego pobrany zostanie ze wspólnych parametrów naliczania. Standardowej wysokości składki nie należy wpisywać, gdyż wtedy nie będzie aktualizowana na podstawie wspólnych parametrów naliczania.

 • Skł. odl. z datą zapłaty - składki odliczone z datą zapłaty. ZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu następującym po tym, którego dotyczy składka, ale przed upływem terminu zapłaty.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona w styczniu nastęnego roku, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona w styczniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w lutym zostanie odliczona w lutym. NIEZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu, którego dotyczy składka.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona jeszcze w grudniu, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona również w grudniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w styczniu zostanie odliczona w styczniu.

  UWAGA. Począwszy od 2022 roku (Polski Ład) parametr ten nie ma żadnego znaczenia:

 • składki społeczne są zawsze naliczane tak, jakby paramnetr był zaznaczony

 • składki zdrowotne na PIT-5/5L są zawsze naliczane tak jakby parametr był zaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w POPRZEDNIM miesiącu

 • składki zdrowotne na PIT-28 są zawsze naliczane tak jakby parametr był niezaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w BIEŻĄCYM miesiącu.

 • Ewidencja składek - oznacza, że właściciel będzie miał prowadzoną w systemie szczegółową ewidencję wpłat składek ZUS (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Ewidencja składek na FP (53) - oznacza, że właściciel zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Data rozpoczęcia ewid. - data, od której program zacznie odliczać w deklaracjach PIT kwoty składek ZUS dokładnie w takiej wysokości, w jakiej wpisane są wpłaty do tabeli Składki ZUS w danym okresie podatkowym (czyli jeżeli zapomnimy wpisać składki, to program jej nie odliczy). W okresach przed podaną datą program będzie przyjmował, że właściel zapłacił składki ZUS w prawidłowej wysokości, w terminie zgodnym z ustawieniem parametru Skł. z datą zapłaty. Data może pozostać pusta, co będzie oznaczać, że program zawsze będzie odliczał tylko wpłaty wpisane do tabeli Składki ZUS. Data ta zawsze musi być datą pierwszego dnia danego miesiąca (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS).

 • Konto ZUS - indywidualny rachunek do rozliczeń z ZUS obowiązujący od 01. 01. 2018

 • PODATKI - dane do rozliczeń z urzędem skarbowym:

 • Podatek dochodowy - parametry podatku dochodowego (od dochodów z działalności gospodarczej)

 • Parametry - wybieramy podatek liniowylub wg skali (Podatek) oraz miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia (Zaliczka). Jeżelizdecydujemy się na uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to w kolumnie Kwota upr. należy podać kwotę miesięcznej zaliczki (kwotę tę możemy wpisać "z ręki", lubskorzystać z mechanizmu opisanego w rozdziale MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L).W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datęrozpoczęcia działalności.W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów.Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowychparametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranejformy rozliczenia.
  UWAGA. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

 • Podatek wg skali

 • Ograniczenie podatku, Kwota wolna - indywidualne parametry wyliczenia podatku wg skali (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu). Ustawienia w tej grupie mają znaczenie wyłącznie dla kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku podatkowego. Np. wybór parametru Stawka 1 powoduje obliczenie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17%. Natomiast wybór Stawka 2 według stawki 32% bez względu na to, czy uzyskany dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie. Opcja Bez ograniczenia oznacza, że dochody do pierwszego progu podatkowego będą podlegały opodatkowaniu Stawką 1, natomiast nadwyżka Stawką 2. Podatek całoroczny wyliczany jest zgodnie z obowiązującą tabelą progów i kwot wolnych.

 • Klasa średnia - zaznaczenie tego parametru powoduje obniżenie podstawy opodatkowania przy wyliczeniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek dochodowy rozliczany wg skali z tytułu ulgi dla klasy średniej.
  UWAGA. Od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje ulga dla klasy średniej. Zaznaczony parametr nie powoduje jej odliczenia przy otwartych okresach.

 • PIT-28 - parametry podatku ryczałtowego (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu)

 • Parametry

 • Zaliczka - wybieramy miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia ryczałtowego podatku od przychodów

 • Ryczałt - sposób naliczania ryczałtu

 • miesięcznie(kwartalnie) - ryczałt jest liczony od przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Wprawdzie ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21. ) nie wskazuje literalnie, że ryczałt należy obliczać w ten sposób, czyli oddzielnie z przychodów każdego miesiąca, ale organy podatkowe zwykle uznają, że obliczanie ryczałtu narastająco w trakcie roku podatkowego jest błędne. Wybierz tę opcję, jeśli zgadzasz się z taką interpretacją. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - ryczałt za miesiąc jest liczony jako różnica pomiędzy ryczałtem obliczonym od przychodów narastająco od początku roku i obliczonym w ten sam sposób ryczałtem z poprzedniego miesiąca

 • Udział - sposób obliczaniu udziału procentowego poszczegónych przychodów. Wg tego udziału są odliczane od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

 • miesięcznie(kwartalnie) - udział procentowy obliczany jest z przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - udział procentowy obliczany jest ze wszystkich przychodów narastająco od początku roku

 • Od, Do - wpisujemy datę rozpoczęcia (Od) obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datę rozpoczęcia działalności. W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów. Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowych parametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranej formy rozliczenia.UWAGI.

  1. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

  2. Ze względu na poprawność obliczeń nie należy zmieniać wartości parametrów Ryczałt i Udział w trakcie roku.

 • Urząd skarbowy wybieramy z biblioteki urzędów skarbowych urząd właściwy według miejsca zamieszkania właściciela lub wspólnika.

 • UDOSTĘPNIANIE

 • Hasło - hasło wymagane do otwierania plików PDF generowanych dla tego właściciela (np. w Informacji o podatkach i ZUS)

 • Aktywna - pole umożliwiające oznaczanie właścicieli aktywnych (aktualnie obsługiwanych w programie), przydatne podczas filtrowania zawartości okna WŁAŚCICIELE.

  Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych podstawowych właściciela należy go przypisać do wprowadzonej wcześniej firmy, której jest właścicielem lub wspólnikiem. W tym celu w oknie  FIRMY klikamy w przycisk  Udziałowcy (patrz Przychody z działalności). Jeśli właściciel ma dochody z kilku firm (źródeł przychodów), wpisujemy go jako udziałowca w każdej z tych firm.Poprawność powiązania właściciela z firmą (lub firmami) możemy sprawdzić klikając w przycisk  Przychody.

  W zależności od rodzajów wybranych działalności (formy rozliczenia), w których udziały ma dany właściciel, dostępnebędą przyciski z następującymi formami rozliczenia podatku:

 •  PIT-5 - jeśli wybrana jest firma ,która w polu Rozliczenia ma wybrane księga przychodów i rozchodów lub najem lub dzierżawa

 • PIT-5L - dla firm na księdze przychodów i rozchodów, jeśli przy właścicielu zaznaczymy Podatek liniowy

 • PIT-28 - dla firm na ryczałcie lub udziałów z najem lub dzierżawa - ryczałt.

 • Klikając w przycisk z odpowiednią deklaracją rozliczymy dochody danej osoby (patrzMIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT).

  Dodatkowo z listy wszystkich właścicieli możemy wyfiltrować tylko tych, którzy mają udziaływ aktualnie wybranej firmie. W tym celu klikamy w przycisk  właściwościi zaznaczamy Tylko właściciele aktualnej firmy lub wciskamy kombinację klawiszy Shift F4.

  Bardzo użyteczne są dostępne pod F2 wydruki:

 • CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (patrz PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - Rozpoczęcie działalności)

 • CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych

 • NIP-7 - zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej bedącą podatnikiem lub płatnikiem wraz z załącznikami

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - zaświadczenie wymagane w wielu przypadkach, np. kredyt, leasing

 • Oświadczenie o formie opodatkowania - zawierające informacje o formie opodatkowania i sposobie wpłacania zaliczek

 • Prognoza PIT-5 i PIT-5L pomocny w podjęciu decyzji, która forma opodatkowania będzie w nadchodzącym roku (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L)

 • Dla biur rachunkowych

 • Informacja o podatkach i ZUS, który służy do seryjnego przygotowania i rozesłania e-mailem do wszystkich właścicieli informacji o podatkach i składkach ZUS przypadających do zapłaty w danym okresie. Informacje mogą dotyczyć podatków PIT w odpowiedniej formie, podatków VAT ze wszystkich firm, w których właściciel ma udziały, oraz składek ZUS, które właściciel jest zobowiązany zapłacić. Ten wydruk jest alternatywą dla analogicznego wydruku dostępnego w oknie FIRMY, który przygotowuje informacje o VAT danej firmy oraz podatkach PIT wszystkich jej właścicieli (patrz KSIĘGA I EWIDENCJA - Zamknięcie miesiąca - Informacja o podatkach i ZUS).

 • Rozliczenie składek ZUS, który służy do przygotowania zestawienia rozliczenia składek ZUS za wybrany okres dla wszystkich właścicieli

 • Informacja o składce zdrowotnej, który służy do przygotowania zestawienia z informacją o przychodach oraz podstawie wyliczenia składki zdrowotnej i wysokości składki za wybrany okres dla wszystkich właścicieli.

 • Funkcja Pupil

  Funkcja dedykowana właścicielom zwierząt domowych

  Bez wątpienia właściciele zwierząt kochają swoich futrzastych przyjaciół. Funkcja usuwania sierści spełni swoje zadanie dzięki praniu wstępnemu i specjalnym cyklom dodatkowego płukania. Funkcję Pupil docenią również osoby zmagające się z różnymi alergiami: dobrze radzi sobie ona z usuwaniem włosów, kłaczków czy pyłków.

  Fast+

  Do 55% szybsze pranie

  Jeśli uważasz, że życie jest zbyt krótkie, aby siedzieć i czekać, aż pralka skończy prać, oto coś, co pozwoli Ci odzyskać czas. Funkcja Fast+ automatycznie wykrywa rodzaj tkaniny i ilość prania, optymalizując program prania i pozwalając na skrócenie czasu trwania programu nawet o 55%* za naciśnięciem jednego przycisku. * Przetestowano w laboratoriach firmy

  AquaWave®

  Falowy ruch bębna zapewnia delikatniejsze pranie i suszenie

  Pranie może źle wpływać na ubrania. Prezentujemy zakrzywione szklane drzwi systemu AquaWave® i specjalnie zaprojektowane łopatki, które przy pomocy ruchu falowego przemieszczają ubrania wewnątrz bębna, zapewniając delikatniejsze pranie i zwiększając jego skuteczność. Następnym razem, gdy ktoś pochwali Twój strój, a Ty odpowiesz „Ten stary ciuch? ” — może się okazać, że się nie mylisz.

  Program GentleCare™

  Delikatna bawełna, która dłużej wygląda jak nowa

  Niektóre bawełniane tkaniny są delikatniejsze niż inne — i w związku z tym wymagają odpowiedniego traktowania. Program GentleCare™ chroni fakturę i kolory delikatnych tkanin, takich jak materiały tkane i z czesanej bawełny, dzięki łagodnemu algorytmowi prania i wirowania. Teraz możesz bez obaw wrzucać do urządzenia delikatne tkaniny bawełniane i cieszyć się nimi dłużej.

  Програма Xpress Super Short 14 мин

  2 кг чисти алишта за 14 мин

  Не бараат сите алишта интензивно миење. Понекогаш, брзото миењее доволно. Програмата Xpress Super Short 14 Min ви овозможува да исперете до 2 кг алишта за само 14 минути. 2 кг можеби не звучи многу, но тоа е како 20 маици! Тоа е повеќе од доволно за да ве извадиме од вратата.

  AntiCrease®

  Алишта без брчки

  Ако пеглањето не ви е омилена домашна работа (дали е тоа на некого? ) запознајте се со функцијата AntiCrease® овозможена од IonGuard® технологијата. Периодично го врти барабанот на крајот од циклусот за да ја задржите облеката свежа и без брчки. Тоа е помалку пеглање за вас, за да можете го правите повеќе она што го сакате.

  AquaWave®

  Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман

  Перењето може да предизвика штета врз вашата облека. Затоа, ова е закривеното стакло на системот AquaWave® и специјално дизајнираните лопатки кои ги движат алиштата во вид на бран, внатре во барабанот, третирајќи ја облеката понежно и подобрувајќи ги перформансите на перењето. Следниот пат кога некој ќе ви даде комплименти за вашата облека и ќе одговорите: Што, оваа стара работа? можеби ја зборуваш вистината.

  Daily Xpress програма

  Чистење на целосен капацитет за 28 мин

  Ако се чувствува како години да заврши машината за перење, обидете се со дневната програма Daily Xpress. Daily Xpress ви овозможува да исперете целосена перална за само 28 минути, на 30°C. Алиштата ќе ви бидат готови пред да ја завршите таа комедија од половина час, за која мислевте дека ќе ја стигнете.

  Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Beko Wue7512xaw