Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc

Instrukcja użytkowania Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc jest niezbędnym narzędziem do prawidłowego funkcjonowania klawiatury. Zawiera istotne informacje na temat tego, jak zainstalować, skonfigurować i używać klawiatury. Instrukcja użytkowania zawiera również szczegółowe wskazówki dotyczące montażu i konfiguracji klawiatury, w tym informacje na temat konfiguracji przycisków, wyboru trybów i ustawiania skrótów. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i zasad użytkowania, dzięki czemu możesz z największą skutecznością i najmniejszym ryzykiem korzystać z klawiatury.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

deino 06 Sep 2012 20:19 2091 0

Lock | New topic

 • #1Level 11  

  #1

  Instrukcja użytkowania i instalacji/user manual multi languages do wentylatora sufitowego (mieszacza powietrza) firmy Westinghouse Lighting Corporation werjsa GS-26-Trigona-WH08

  Attachments:

  • Trigona. pdfDownload(1. 77 MB) Punkty: 1 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Household Utility Household and Heating Systems Instructions Instrukcja montażu i użytkowania GS-26-Trigona-WH08
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

User Manual
Foldable Keyboard for Pocket PC

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Information in this document is subject to change without notice. © 2003 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and ActiveSync are registered trademarks of Microsoft Corporation. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the e

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Contents Introduction Specifications........................................................ 3 Features………………………………………………3 Opening and Folding the Keyboard Opening the Keyboard.......................................... 4 Folding the Keyboard............................................ 5 Charging Function............................................... 6 Installing the Keyboard Driver and Connecting the Keyboard Installing the Keyboard Driver.............................. 6 Enabling the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Introduction The foldable keyboard is a convenient and portable input accessory for your Pocket PC device. Specifications Physical Extended 250 x 177 x 73 mm (9. 8 x 7 x 2. 9 inches) Closed 148 x 96 x 16. 6 mm (5. 8 x 3. 8 x 0. 7 inches) Weight 200 g (0. 4 lb) Environmental Temperature endurance 60°C (140°F) Power Consumption Operating 1 mA Storage 3 A Features • Easy connection to your Pocket PC device • Keyboard shortcuts • Convenient portability
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Opening and Folding the Keyboard Opening the Keyboard 1. Press the button on the side of the keyboard. See Figure (1). 2. Raise the lid and stand until they are fully extended. See Figure (2). 3. Lift the keyboard connector stand to a fully upright position. See Figure (3). 4. Pull out the left and right sections of the keyboard until the middle section pops up. See Figure (4). 5. Push in the left and right sections of the keyboard until the keyboard snaps together. See Figu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Folding the Keyboard 1. Gently pull the left and right section of the keyboard apart. Push the left and right sections toward the center of the keyboard. The middle section automatically shifts down to make room for the left and right sections. DO NOT push down on the middle section. Flip down the keyboard connector stand until it is flat with the keyboard. Collapse the stand. Press together the lid a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Charging Function You can charge your device when it is connected to the keyboard. Installing and Enabling the Keyboard Driver Installing the Keyboard Driver Before you install the keyboard driver, disable any other keyboard programs that you have installed on your device to prevent conflicts. Also, ensure that you have at least 100 KB of free memory to install the driver. To install the driver: 1. Using the cradle or sync cable, connect the device to a computer. ® ® 2. Use
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
4. Follow the instructions on the screen to install the driver. If the CD does not autorun or if you are installing the driver from a floppy disk: a. Open My Computer and double-click the CD drive or floppy drive icon. b. Open the folder for the language that you want to install. c. Double-click the setup. exe file. d. After the installation is complete, tap Yes to soft reset the device. If you tap No
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Enabling the Keyboard 1. Turn on your device. The Foldable keyboard will be detected and auto-enabled when connected with your device. You could also enable the keyboard manually. a. Tap the Start button and tap Programs. Foldable Keyboard User Manual Page 8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
b. Tap the Foldable Keyboard icon. Tap to select Enable Keyboard. Foldable Keyboard User Manual Page 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Connecting the Keyboard to Your Device Align the connector on the bottom of the device with the connector on the keyboard. Slide the device down onto the connector as far as it will go. To disconnect the keyboard, pull the device straight up and off the connector. Customizing Your Keyboard Configuring the Keyboard 1. On your device, tap the Start button, tap Programs, and then tap the Foldable Keyboard icon. Tap the Setting tab.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
• Tap the Enable Sound check box to hear a click every time you press a key. • Use the Delay until repeat slider to lengthen or shorten the time the keyboard waits before repeating a pressed key. • Use the Key repeat rate slider to speed up or slow down the rate at which the keyboard repeatedly displays a pressed key. • Tap in the Test here field and type characters to test the keyboard. • Tap Help icon to call Help message. Keyboard Shortcuts U. S., U. K., Spanish, an
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Fn + W Pocket Word Fn + E Pocket Excel Fn + R Calendar Fn + T Tasks Fn + Y Notes Fn + A Contacts Pocket Internet Explorer Fn + Fn + CapsLock NumLock mode Fn + Tab Escape Fn + Backspace Off Fn + number key Hotkey function Fn + Enter OK Fn + up arrow Page up Fn + down arrow Page down Fn + left arrow Home Fn + right arrow End Ctrl + C Copy Ctrl + V Paste Ctrl + X Cut Ctrl + A Select all Foldable Keyboard User Ma
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Ctrl + Z Undo Selects area to the right of the Shift () + right arrow cursor Selects area to the left of the Shift () + left arrow cursor Selects area above the cursor Shift () + up arrow Selects area below the cursor Shift () + down arrow French Keyboard Most keyboard shortcuts on the French keyboard are the same as shortcuts on the U. S. keyboard. Exceptions include: Keystroke Combination Function Fn + A Inbox Fn + Z Pocket Word Fn + Q Contacts German Keyboard Most
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Assigning Hotkeys You can launch programs using hotkey combinations, <0> through <9>. To configure hotkey: 1. On your device, tap the Start button, tap Programs, and tap the Foldable Keyboard icon. Tap the Hotkeys tab. In the top pane, tap the hotkey combination that you want to configure. In the bottom pane, tap the program that you want to assign to the hotkey combination. Tap the OK button at the top of the screen to save your chan

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Frequently Asked Questions How do I uninstall the driver? 1. Tap the Start button → Settings → System tab → Remove Programs. Select Foldable Keyboard from the list of programs. Press the Reset button on your device for several seconds. I pressed a key on the keyboard, but the letter did not register. Ensure that the keyboard is securely connected to the device. If the connection is secure, uninstall the keyboard driver and then reinstall it. How can I make the display
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Customer Support: See "Contacting Dell" in your Dell™ Axim™ User’s Guide to find the appropriate contact information for obtaining customer assistance. Foldable Keyboard User Manual Page 16

PL – Instrukcja użytkowania

Dopuszczalny zakres użytkowania

Dozwolone jest zastosowanie grzejnika wyłącz-

nie w celu ogrzewania zamkniętych pomieszczeń

oraz suszenia tekstyliów wypranych w wodzie.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z prze-

znaczeniem i tym samym niedopuszczalne.

Nieprawidłowe użytkowanie

Grzejnik nie może być wykorzystywany jako miej-

sce do siedzenia bądź jako pomoc do wspinania

się lub wchodzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Powierzchnia grzejnika może nagrzewać się do

temperatury 110°C (230°F).

Dotykając

grzejnika,

należy

ostrożność.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poparzenia podczas

odpowietrzania

spowodowane

wodą!

Chronić dłonie.

Dodatkowe zasilanie elektryczne

Przestrzegać osobnej instrukcji dołączonej do

pręta grzejnego.

Upewnić się, że grzejnik jest zawsze całkowicie

napełniony wodą i odpowietrzony, aby prawi-

dłowo się nagrzewał.

Nie używać jednocześnie centralnego ogrze-

wania ciepłą wodą i pręta grzejnego.

Obieg powrotny musi być otwarty.

Zamknąć głowicę termostatyczną.

Konserwacja

Grzejnik należy odpowietrzać po urucho-

mieniu i w przypadku dłuższych przerw w

użytkowaniu.

Czyszczenie

Używać wyłącznie łagodnych środków czysz-

czących niepowodujących zarysowań.

Reklamacja

Skontaktować się ze specjalistą.

Montaż i naprawy

Aby nie utracić prawa do roszczeń gwaran-

cyjnych, wykonanie montażu i napraw na-

leży zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu

specjaliście.

Utylizacja

Wyeksploatowane grzejniki wraz z akceso-

riami należy przekazać do recyklingu lub od-

powiedniej utylizacji. Przestrzegać przepisów

miejscowych.

PL – Instrukcja montażu

Montaż grzejnika może zostać wykonany

wyłącznie przez specjalistę instalatora.

W przypadku dodatkowego zasilania elektryczne-

go następujące czynności mogą zostać wykonane

wyłącznie przez specjalistę elektryka (w Niem-

czech zgodnie z dyrektywą BVG A3):

Montaż i podłączenie zestawu elektryczne-

go.

Podłączenie pręta grzejnego do zestawu

elektrycznego.

Przed rozpoczęciem montażu/eksploatacji na-

leży dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Po zakończeniu montażu przekazać instrukc-

ję użytkownikowi końcowemu.

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiec-

zeństwa umieszczonych w osobnej instrukcji

zachować

do zestawu elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia!

Sprawdzić położenie przewodów zasilających

(prąd, gaz, woda).

gorącą

Podczas wiercenia nie naruszyć przewodów.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Uwzględnić masę grzejnika (patrz strona 6).

W przypadku masy przekraczającej 25 kg

użyć podnośnika lub skorzystać z pomocy

innych osób.

Niebezpieczeństwo powstania szkód oso-

bowych i materialnych!

Sprawdzić nośność podłoża. Uwzględnić

masę napełnionego grzejnika (patrz stro-

na 6) i możliwe obciążenia dodatkowe.

Sprawdzić przydatność elementów mo-

cujących i dostosować je do warunków

montażu.

Uwzględnić szczególne wymagania, np. dla

budynków użyteczności publicznej (szkół itp. ).

Warunki stosowania

Przestrzegać warunków eksploatacji instalacji

grzewczych zasilanych ciepłą wodą zgodnie

z normą DIN 18380 „Znormalizowane warunki

zlecania i wykonywania robót budowlanych".

Utrzymywać jakość wody zgodnie z VDI 2035

„Unikanie szkód w instalacjach grzewczych za-

silanych ciepłą wodą".

Przestrzegać ograniczeń dotyczących stoso-

wania w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie

z normą DIN 55900 „Powłoki grzejników do

ogrzewania pomieszczeń".

Stosować grzejniki wyłącznie w zamkniętych

systemach grzewczych.

Grzejniki magazynować i transportować tylko

w opakowaniu ochronnym.

W przypadku dodatkowego zasilania elek-

trycznego:

Dobrać moc cieplną pręta grzejnego odpo-

wiednio do typu grzejnika (patrz aktualna do-

kumentacja sprzedażowa).

W przypadku montażu w pomieszcze-

niach z urządzeniami kąpielowymi lub

natryskowymi: przestrzegać stref ochronnych

zgodnie z krajowymi normami instalacyj-

nymi (w Niemczech – DIN VDE 0100-701).

Ponadto należy przestrzegać wszelkich prze-

pisów obowiązujących w danym miejscu.

Wskazówka: Montaż produktów w stre-

fie ochronnej 1 nie jest dopuszczony przez

producenta.

Zalecenie zgodnie z normą IEC 60335-2-43:

Aby uniknąć wszelkich zagrożeń dla małych dzie-

ci, grzejnik należy zamontować w taki sposób,

aby najniższa rura poprzeczna znajdowała się co

najmniej 600 mm nad podłogą.

Upewnić się, że po zamknięciu zaworu w prze-

wodzie zasilania woda wypełniająca grzejnik

może rozszerzać się w zakresie zapewnionym

przez naczynie wzbiorcze.

W przypadku montażu zaworu w przewodzie

powrotnym zapewnić możliwość jego uru-

chomienia tylko za pomocą narzędzia, aby

uniknąć zablokowania przepływu przez osoby

niepowołane.

Zwrócić się do producenta.

Opakowanie należy przekazać do recyklingu

lub odpowiedniej utylizacji. Przestrzegać mie-

jscowych przepisów.

Właściwości techniczne

Ciśnienie robocze: maks. 6 barów

Ciśnienie próbne: 1, 3 x ciśnienie robocze

Zasilanie: możliwe z prawej lub z lewej strony

Temperatura zasilania:

woda gorąca do 110°C (230°F)

w przypadku dodatkowego zasilania elek-

trycznego do 80°C (176 F)

Wskazówki dotyczące montażu

Liczba punktów mocowania

W zależności od wymiarów i klasy wymagań

(AK zgodnie z dyrektywą VDI 6036) stosować

dodatkowe elementy mocujące (patrz tabela

na str. 6, wymiar otworu HB).

Liczba punktów mocowania została ustalona

i sprawdzona dla pustaków T14.

Przestrzegać instrukcji montażu zestawu

Zapewnić, aby w zasięgu kabla znajdowało się

sprzętowe gniazdo przyłączeniowe zainstalo-

wane zgodnie z przepisami lub naścienne gni-

azdo wtykowe (230 V, zabezpieczenie 16 A).

Przyłącze elektryczne na ścianie powinno być

swobodnie dostępne i nie może znajdować się na

powierzchni rzutu grzejnika i regulatora.

Niedozwolone

jest

umieszczanie

bezpośrednio pod ściennym gniazdem wty-

kowym.

W przypadku montażu w jednorurowym

systemie grzewczym:

Używać połączenia śrubowego ze zintegrowa-

nym regulowanym przewodem obejściowym.

grzejnika

5

Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania - Porady dotyczące montażu Dell Foldable Keyboard For Pocket Pc