Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Hitachi Dds 40

Instrukcja obsługi Hitachi DDS 40 jest niezbędnym narzędziem, które powinieneś zapoznać się z przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wymienionym urządzeniem. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i eksploatacji urządzenia. Ponadto, zawiera ona wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania Hitachi DDS 40, takie jak nie narażanie urządzenia na deszcz lub wilgoć, nie przegrzewanie wtyczki, nie wykonywanie prac serwisowych przez nieupoważnione osoby, i unikanie pracy z urządzeniem w wilgotnych lub zadymionych pomieszczeniach. Śledzenie instrukcji obsługi i przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa pomoże Ci wykorzystać w pełni funkcje i korzyści płynące z używania Hitachi DDS 40.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Hitachi Dds 40

PL

Proszę zatrzymać niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

UWAGI

DANE TECHNICZNE

Waga netto – 25 kg, Koło zamachowe – 5 kg

Rozmiar po rozłożeniu – 116. 5 x 50 x 161 cm

 Przed przystąpieniem do składania urządzenia i przed rozpoczęciem

treningu należy dokładnie zapoznać się z poniższa instrukcją.

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione

jedynie wtedy, gdy zostanie ono poskładane, konserwowane i używane

we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś

użytkownikiem, proszę przekaż wszystkim użytkownikom niniejsza

instrukcję i poinformuj o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.

 Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w

celu ustalenia, czy nie ma żadnych uwarunkowań psychicznych lub

fizycznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i

bezpieczeństwa. Rozmowa z lekarzem może również uchronić przed

niewłaściwym użyciem urządzenia. Lekarz określi, czy zasadne jest

stosowanie leków, które wpływałyby na puls, ciśnienie lub poziom

cholesterolu.

 Zwracaj uwagę na sygnały Twojego ciała. Niewłaściwe lub nadmierne

ćwiczenie może w negatywny sposób wpłynąć na Twoje zdrowie. Należy

natychmiast zaprzestać ćwiczenia jeżeli wystąpi którykolwiek z

następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularny puls,

wyjątkowo skrócony oddech, omdlenia, zawroty głowy, mdłości. Jeżeli

wystąpi którykolwiek z powyższych objawów powinieneś natychmiast

skontaktować się ze swoim lekarzem i do tego czasu zaprzestać

treningów.

 Dzieci i zwierzęta należy trzymać z daleka od urządzenia. Urządzenie

jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.

 Urządzenie należy ustawić na prostej, stabilnej i twardej powierzchni

zabezpieczonej matą lub dywanem. Dla bezpieczeństwa, na około

urządzenia należy zostawić po 2 m wolnej przestrzeni z każdej strony

potrzebnej do bezpiecznego użytkowania.

 Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy upewnić się, że wszystkie

śruby i zakrętki są dokładnie dokręcone. Proszę zwracać szczególną

uwagę na części najbardziej narażone na zużycie.

 Bezpieczeństwo sprzętu może być zagwarantowane tylko wtedy, jeżeli

będzie on poddawany regularnym przeglądom i kontrolom.

 Należy zawsze używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli

podczas montażu lub użytkowania któraś część okaże się wadliwa, lub

ZESTAWIENIE CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH MONTAŻU (SCHEMAT – STR. 1)

Pełne zestawienie części – str. 2

MONTAŻ

Przygotowanie do montażu

1. Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca

2. Użyj zaprezentowanych narzędzi do montażu

3. Przed montażem sprawdź czy w pudełku znajdują się wszystkie części.

INSTRUKCJA MONTAŻU (RYSUNKI – STR. 3-5

KROK 1. Przymocuj tylną podporę (3) do ramy (1) za pomocą dwóch śrub

(16), dwóch podkładek falistych (17) i dwóch podkładek sprężystych (24)

oraz dwóch wypukłych nakrętek (18); zamocuj dwie śruby zamkowe, a

następnie dokręć nakrętki kopułkowe. Przednią podporę (2) instaluje się w

taki sam sposób jak tylną podporę (3).

KROK 2:

Podczas gdy druga osoba trzyma kolumnę (2) blisko ramy (1), ustaw opór

do wartości maksymalnej (poziom 8), połącz górny przewód czujnika (14)

z dolnym przewodem czujnika (28). Następnie połącz górny kabel oporu

(29) z dolnym kablem oporu z hakiem (38) w następujący sposób: Patrz

rysunek A. Pociągnij w górę metalowy wspornik (A) na dolnym kablu oporu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRENAŻER ELIPTYCZNY – SPECYFIKACJA

Maksymalne obciążenie produktu – 120 kg

Urządzenie służy do treningu całego ciala

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

wydaje niepokojące dźwięki, należy zaprzestać używania i oddać

urządzenie do serwisu. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.

 Podczas treningu należy zakładać odpowiedni strój. Należy unikać

luźnych strojów, które mogłyby zaczepiać się o urządzenie lub takich

które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać ruchy. Zaleca się również

ćwiczyć w odpowiednim obuwiu sportowym. Na początku należy ustawić

wolne tempo. Podczas ćwiczenia należy trzymać się uchwytów

 Sprzęt

dopuszczalna waga użytkownika wynosi 120 kg.

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia i

przenoszenia urządzenia. Przenosić urządzenie powinny zawsze dwie

osoby. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować

właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.

 Sprzęt zaliczony został do klasy H i C i jest przeznaczony wyłącznie do

użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub

rehabilitacyjny.

 Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji

i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem

montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera

dołączona lista, znajdują się w zestawie.

 Nie zaleca się pozostawienia urządzeń regulacyjnych, które mogłyby

przeszkadzać w ruchu użytkownika, w takim położeniu, aby wystawał

jakikolwiek ich element.

Ostrzeżenie: przed rozpoczęciem treningu na urządzeniu należy

przeczytać instrukcję.

Za ewentualne kontuzje lub uszkodzenia przedmiotów, które zostały

spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu nie ponosimy

odpowiedzialności. Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego

lub zbyt intensywnego treningu.

OSTRZEŻENIE. Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne.

Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia Urazy dla zdrowia

mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu

MONTAŻ, USTAWIANIE I KONSERWACJA

Zaleca się, aby produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby, aby

uniknąć ewentualnego zranienia

z haczykiem (38) i włóż końcówkę górnego kabla oporu (29) do zacisku na

metalowym wsporniku. Patrz rysunek B. Mocno pociągnij górny kabel

oporu (29) do góry i wsuń go na górę metalowego wspornika (A). Patrz

rysunek C. Za pomocą szczypców ściśnij zęby na górnym końcu

metalowego wspornika (A) włóż jednocześnie nadmiar drutu i kabla do

ramy (Uwaga: Unikaj przytrzaśnięcia przewodów i kabli).

KROK 3:

Przymocuj prawy wspornik pedału (06P) i lewy wspornik (06L) do korby

(12), używając dwóch zestawów śrub (21) (L&P) podkładek (34) i nakrętek

(36). Dokręć mocno kluczem imbusowym. Przymocuj prawy wspornik

pedału (06P) i lewy (06L) do drążków wahadłowych (4 i 5) za pomocą

11

przeznaczony

jest

do

użytku

domowego.

Maksymalna

1

2 SPIS TREŚCI UWAGI DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA... 3 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 INSTRUKCJE OBSŁUGI Identyfikacja części urządzenia Temperatura pracy Sterowanie ręczne Kontrola kierunku przepływu powietrza Zasady pracy klimatyzatora DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA Dbałość i konserwacja PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI KLIMATYZATORA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UWAGA W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem. W celu zainstalowania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym instalatorem. Klimatyzator nie powinien być obsługiwany przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne, bez nadzoru. Małe dzieci znajdujące się w pobliżu klimatyzatora należy nadzorować w celu zapobiegania przypadkowym uszkodzeniom. W razie konieczności wymiany przewodu sieciowego, wymagane prace powinien wykonać autoryzowany personel. Prace instalacyjne winny być prowadzone zgodnie z Krajowymi Normami Okablowania, przez autoryzowany personel. 2

3 Uwagi dotyczące pozby ozbywania się urządzenia Użytkownicy klimatyzatora w krajach Europy powinni przestrzegać następujących informacji: USUWANIE: Po zakończeniu użytkowania klimatyzatora, nie należy usuwać go w sposób typowy dla innych odpadów komunalnych. Jego usunięcie wymaga specjalnego potraktowania. Usunięcie klimatyzatora po zakończeniu jego eksploatacji przez dołączenie go do innych odpadów domowych jest zabronione. Istnieje kilka możliwości pozbycia się urządzenia zgodnie z przepisami: A) W ramach prowadzonych przez gminy programów zbierania odpadów elektronicznych, nie wymagających ponoszenia kosztów przez użytkownika. B) W chwili kupowania nowego produktu sprzedawca bezpłatnie zabiera stare urządzenie w celu utylizacji. C) Producent odbiera od użytkownika wycofane z eksploatacji urządzenie w celu utylizacji, bezpłatnie dla użytkownika. D) Stare produkty, zawierające wartościowe materiały, mogą zostać sprzedane jako złom. Porzucanie odpadów w lasach i innych miejscach prowadzi do skażenia środowiska spowodowanego przeniknięciem niebezpiecznych substancji do wód gruntowych i dalej, do łańcucha pokarmowego człowieka. 3

4 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Aby uniknąć obrażeń ciała użytkownika lub innych osób oraz szkód majątkowych, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji. Nieprawidłowa obsługa urządzenia spowodowana zignorowaniem tych instrukcji może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód. Doniosłość zamieszczonych uwag stopniujemy oznaczając je poniższymi symbolami: OSTRZEŻENIE UWAGA Ten symbol sygnalizuje możliwość śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Ten symbol wskazuje możliwość wystąpienia obrażeń ciała lub szkód majątkowych. Symbole używane w podręczniku mają następujące znaczenia: Nie wykonuj czynności oznaczonych takim znakiem. Zawsze wykonuj czynności oznaczone takim znakiem. Prawidłowo podłącz urządzenie do zasilania. Nieprawidłowe podłączenie zasilania może spowodować porażenie elektryczne lub pożar w następstwie nadmiernego wydzielania ciepła. Nie zmieniaj długości przewodu sieciowego oraz nie zasilaj innych urządzeń z gniazdka, do którego podłączono klimatyzator. W ten sposób możesz spowodować porażenie elektryczne lub pożar w następstwie nadmiernego wydzielania ciepła. Zawsze zapewnij skuteczne uziemienie. Brak uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Wyłącz urządzenie w przypadku wytwarzania dziwnych dźwięków, zapachów lub wydobywania się dymu z urządzenia. Grozi to pożarem lub porażeniem elektrycznym. Stosowany bezpiecznik lub rozłącznik obwodu powinien mieć właściwe parametry znamionowe. OSTRZEŻENIE Nie używaj głównego włącznika zasilania do włączania i wyłączania klimatyzatora. Nie pracuj z mokrymi rękami lub w zawilgoconym otoczeniu. W ten sposób możesz spowodować porażenie elektryczne. Nie dopuść do przedostania się wody do elementów elektrycznych. Grozi to awarią klimatyzatora lub porażeniem elektrycznym. Nie pij wody pochodzącej z klimatyzatora. Woda ta jest zanieczyszczona i może powodować choroby. Przewód sieciowy nie powinien leżeć obok urządzeń grzewczych. Nie korzystaj z przewodu zasilającego nie wymienionego w specyfikacji. W ten sposób możesz spowodować porażenie elektryczne lub pożar. Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio na osoby w pomieszczeniu. Zagraża to ich zdrowiu. Obwód zasilania klimatyzatora nie powinien być używany do zasilania innych odbiorników. Zabezpiecz go bezpiecznikiem. Złamanie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie otwieraj urządzenia podczas jego pracy. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przewód sieciowy nie powinien leżeć obok palnych gazów lub innych substancji, takich jak benzyna, benzen, rozpuszczalnik itp.. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. elektrycznego. Jeżeli w innym urządzeniu wykryto nieszczelność i Nie demontuj i nie modyfikuj konstrukcji urządzenia. wydobywanie się gazu, przed włączeniem klimatyzatora należy przewietrzyć pomieszczenie. Istnieje ryzyko eksplozji, pożaru lub oparzeń. Grozi to jego awarią i porażeniem elektrycznym. 4

5 Przed wyjęciem filtru powietrza nie dotykaj metalowych części klimatyzatora. Grozi to zranieniem. Przed czyszczeniem jednostki, wyłącz ją i odłącz od zasilania (wyłącznik główny). Nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu, gdyż możesz spowodować porażenie elektryczne i pożar lub obrażenia ciała. W czasie burz lub huraganowych wiatrów wyłącz klimatyzator i zamknij okno. Praca urządzenia przy otwartym oknie może spowodować zawilgocenie pomieszczenia i zamoczenie się mebli. Do czyszczenia nie używaj silnych detergentów, takich jak wosk lub rozpuszczalnik. Przecieraj urządzenie miękką ściereczką. Środki te mogą pogorszyć wygląd klimatyzatora, powodując zmianę koloru lub porysowanie powierzchni. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym oraz dbaj o to, by kabel nie był uciskany. UWAGA Nie używaj wody do czyszczenia klimatyzatora. Grozi to przedostaniem się wody do urządzenia i zniszczeniem izolacji. Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Nie dopuść by w strumieniu powietrza z klimatyzatora znalazły się zwierzęta lub rośliny. Może to im zaszkodzić. Nie stawiaj przeszkód w pobliżu wlotów lub wewnątrz wylotów powietrza. Grozi to awarią klimatyzatora lub wypadkiem. Sprawdzaj klamrę montażową jednostki zewnętrznej pod kątem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych długotrwałym narażeniem na czynniki atmosferyczne. Ewentualne uszkodzenie klamry może spowodować upadek jednostki i jej uszkodzenie. Przy rozpakowywaniu i instalowaniu urządzeń zachowaj należytą dbałość. Ostre krawędzie mogą powodować poranienia. Jeżeli klimatyzator ma pracować równolegle z piecem itp., dobrze wietrz pomieszczenie. Może wystąpić brak tlenu. Nie używaj klimatyzatora w specjalnych celach. Nie używaj klimatyzatora w celu zabezpieczenia urządzeń precyzyjnych, żywności, zwierząt, roślin i dzieł sztuki. Może to spowodować pogorszenie jego jakości itp. Przed długotrwałą przerwą w użytkowaniu urządzenia odłącz zasilanie włącznikiem głównym. Złamanie tego zalecenia może spowodować awarię produktu lub pożar. Zawsze bezpiecznie mocuj filtry. Zaleca się także ich systematyczne czyszczenie co dwa tygodnie. Praca klimatyzatora bez filtrów może spowodować uszkodzenie. W przypadku przedostania się wody do urządzenia, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. 5

6 Instrukcje obsługi Identyfikacja części urządzenia Jednostka pokojowa Wlot powietrza Jedn. B Wylot powietrza Jedn. A2 Jedn. A1 WAŻNA UWAGA: W przypadku klimatyzatorów typu multi-split do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć jednostki pokojowe różnych typów. Na kolejnych stronach podano różne typy jednostek pokojowych mogących współpracować z jednostką zewnętrzną. Jednostka pokojowa 1. Płyta przednia 2. Górny wlot powietrza 3. Filtr powietrza (wewnątrz) 4. Wylot powietrza 5. Pozioma lamelka dopływu powietrza 6. Pionowa lamelka dopływu powietrza (wewn. ) 7. Wyświetlacz 8. Okno wyświetlacza LED 9. Pilot zdalnego sterowania 10. Przycisk sterowania ręcznego (za panelem czołowym) Jednostka zewnętrzna 11. Podłączenie rurociągu czynnika chłodniczego, wąż drenażowy i okablowanie elektryczne 12. Zawór stopu 13. Wylot powietrza Jednostka zewnętrzna Wyświetlacz Lampa wskaźnika AUTO Świeci się podczas pracy AUTO. Lampa wskaźnika TIMER Świeci się podczas pracy TIMER Typ jeden-dwa dwa / trzy Panel wyświetlaczy LED Odbiornik sygnału Odbiornik sygnału Lampa wskaźnika DEFROST (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem): Zapala się gdy klimatyzator rozpoczyna automatyczne odmrażanie lub gdy podczas grzania uaktywniono funkcję kontroli gorącego powietrza. Lampa wskaźnika DIGITAL DISPLAY Wyświetla aktualnie nastawioną temperaturę. Wyświetla rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu tylko wtedy, gdy klimatyzator pracuje w trybie FAN. Dodatkowo wyświetla kod usterki lub kod zabezpieczenia. 6

7 Lampa wskaźnika OPERATION Pojawia się tylko przy pracy sprężarki, wskazując aktualną częstotliwość pracy. Jednostka pokojowa Jeden cztery Jeden trzy Jeden dwa Jednostka pokojowa 1 Obudowa panelu czołowego 2 Panel czołowy 3 Filtr powietrza 4 Pozioma kratka dopływu powietrza 5 Pionowa lamelka dopływu powietrza 6 Sensor temperatury w pokoju 7 Wyświetlacz 8 Odbiornik sygnału podczerwieni 9 Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna 10 Wąż drenażowy, rurociąg czynnika chłodniczego (11) Kabel połączeniowy (12) Zawór stopu (13) Pokrywa wentylatora Wlot powietrza Wylot powietrza Jednostka zewnętrzna WYŚWIETLACZ Wskaźnik OPERATION: Wskaźnik miga raz co sekunda po włączeniu zasilania i świeci jednostajnie podczas pracy klimatyzatora. Wskaźnik TIMER: Wskaźnik zapala się w chwili ustawienia TIMER ON i świeci jednostajnie. Wyświetlacz Odbiornik sygnału podczerwieni Wskaźnik PRE-DEF. (tylko model z chłodzeniem i grzaniem) Zapala się w chwili rozpoczęcia automatycznego rozmrażania lub aktywacji funkcji Anti-cold air, w trybie grzania. Wskaźnik AUTO: Miganie tego wskaźnika sygnalizuje pracę klimatyzatora w trybie AUTO. 7

8 (1) Odbiornik sygnału podczerwieni 8

9 Jednostka pokojowa Jeden cztery Jeden trzy Jeden dwa Wlot powietrza Wylot powietrza Jednostka zewnętrzna Jednostka pokojowa 1 Obudowa panelu czołowego 2 Panel czołowy 3 Filtr powietrza 4 Pozioma kratka dopływu powietrza 5 Pionowa lamelka dopływu powietrza 6 Sensor temperatury w pokoju 7 Wyświetlacz 8 Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna 9 Wąż drenażowy, rurociąg czynnika chłodniczego 10 Kabel połączeniowy (11) Zawór stopu (12) Pokrywa wentylatora Wyświetlacz LED 1 Lampa wskaźnika AUTO Świeci się podczas pracy AUTO. 2 Lampa wskaźnika TIMER Świeci się podczas pracy TIMER 3 Lampa wskaźnika DEFROST (tylko w modelach z chłodzeniem i ogrzewaniem): Zapala się, gdy klimatyzator rozpoczyna automatyczne odmrażanie lub gdy podczas grzania uaktywniono funkcję kontroli gorącego powietrza. 4 Lampa wskaźnika DIGITAL DISPLAY Wyświetla aktualnie nastawioną temperaturę. Wyświetlacz LED 5 Lampa wskaźnika OPERATION Pojawia się tylko przy pracy sprężarki, wskazując aktualną częstotliwość pracy. 9

10 Jednostka pokojowa Jeden cztery Jeden trzy Jednostka pokojowa 1. Obudowa panelu 2. Kratka tylnego wlotu powietrza. 3. Panel czołowy 4. Filtr oczyszczający powietrze i filtr powietrza (za nim) 5. Lamelka pozioma 6. Wyświetlacz LCD 7. Lamelka pionowa 8. Przycisk sterowania ręcznego (z tyłu) 9. Uchwyt pilota zdalnego sterowania Jeden dwa Jedn. pokojowa Wlot powietrza Jednostka zewnętrzna 10. Wąż drenażowy, rurociąg czynnika chłodniczego 11. Kabel połączeniowy 12. Pokrywa wentylatora Wylot powietrza Wylot powietrza Jedn. zewnętrzna 10

11 Ekran LCD UWAGA: Ekran LCD w Państwa klimatyzatorze ma wygląd przedstawiony na jednej z poniższych ilustracji: Ekran OPERATION Wyświetlany podczas pracy klimatyzatora. Ekran pracy AUTO Wyświetlany podczas pracy AUTO. Odbiornik sygnału (1) Ekran pracy DEFROST (Tylko w modelach z grzaniem i chłodzeniem) Wyświetlany w chwili rozpoczęcia automatycznego odmrażania lub po aktywacji funkcji kontroli ciepłego powietrza w trybie grzania. Ekran TIMER Wyświetlany podczas pracy Timera. Ekran CLEAN AIR (opcjonalny) Wyświetlany po aktywowaniu funkcji CLEAN AIR. Ekran pracy TURBO Wyświetlany po wybraniu funkcji TURBO przy pracy w trybie chłodzenia lub grzania. Dwucyfrowa liczba Podaje aktualnie nastawioną temperaturę, podczas pracy klimatyzatora. Po aktywowaniu funkcji SELF CLEAN, wyświetla Ekran FAN SPEED (prędkość pracy wentylatora) Wyświetla wybraną prędkość pracy wentylatora: AUTO (brak danej) i trzy poziomy prędkości: LOW (niska), MED (średnia). i HIGH (wysoka) Lampka wskaźnika SENSOR Zapala się w momencie aktywacji funkcji SENSOR. Lampa wskaźnika Frequency (częstotliwości) Ten wskaźnik składa się z pięciu stref. Strefy te pojawiają się zależnie od aktualnej częstotliwości pracy sprężarki. Większej częstotliwości pracy odpowiada pojawienie się większej liczby stref. 11

12 UWAGA: Niniejszy podręcznik nie obejmuje obsługi pilota zdalnego sterowania, którą opisano w <<Instrukcji pilota zdalnego sterowania>>, dołączonej do urządzenia. Temperatura pracy Tryb pracy Temperatura Temperatura w pomieszczeniu Temperatura zewnętrzna Chłodzenie Grzanie Suszenie 17 0 C 30 0 C > 10 0 C 0 0 C ~ 50 0 C (-15 0 C ~ 43 0 C: dla modeli z niskotemperaturową instalacją chłodzenia. ) C ~ 24 0 C 0 0 C ~ 50 0 C UWAGA: 1. W przypadku pracy klimatyzatora poza powyższymi zakresami wartości parametrów mogą zostać włączone pewne zabezpieczenia, powodujące nienormalną pracę urządzenia. 2. Wilgotność względna w pomieszczeniu mniejsza od 80%. Praca klimatyzatora przy wilgotności względnej powyżej tego poziomu może powodować kondensację pary wodnej na jego powierzchni. W takiej sytuacji należy maksymalnie uchylić pionową lamelkę dopływu powietrza (pionowo względem podłogi) oraz włączyć tryb pracy wentylatora HIGH. Utrzymanie temperatury w tym zakresie zapewnia optymalną pracę klimatyzatora. Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne może być stosowane chwilowo, gdy nie można znaleźć pilota zdalnego sterowania, przy rozruchu próbnym lub gdy konieczna jest naprawa serwisowa. 1 Otwórz i uchyl panel czołowy w górę pod takim kątem, przy którym jego położenie blokuje się ze szczęknięciem. Przycisk ręcznego sterowania 2 Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku ręcznego sterowania następuje wymuszenie pracy AUTO, po kolejnym naciśnięciu tego przycisku następuje wymuszenie pracy COOL (chłodzenie). 3 Zamknij panel w pierwotnym położeniu. Przycisk ręcznego sterowania UWAGA: Każde wciśnięcie przycisku ręcznego sterowania powoduje przełączenie trybu pracy w następującym cyklu: Wymuszenie AUTO Wymuszenie COOL OFF. Wymuszony tryb COOL używany jest wyłącznie przy próbnych uruchomieniach klimatyzatora. Zalecamy nie używać go bez potrzeby. Aby przywrócić sterowanie z użyciem pilota zdalnego sterowania, należy bezpośrednio go użyć. 12

13 Kontrola kierunku przepływu powietrza UWAGA: Rodzaj pilota zdalnego sterowania zależy od rodzaju jednostki pokojowej. Jeżeli wygląd pilota odbiega od przedstawionego, aby prawidłowo się nim posługiwać, patrz <<ILUSTRACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA>> dołączona do urządzenia oraz wykonaj następujące instrukcje: Prawidłowo nastaw kierunek przepływu powietrza. Niewłaściwe nastawienie spowoduje dyskomfort lub nierównomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu. Przy pomocy pilota zdalnego sterowania ustaw położenie lamelki poziomej. Ręcznie ustaw położenie lamelki pionowej. Nastawa pionowego przepływu powietrza kierunek (góra óra dół) Wykonaj tę funkcję podczas pracy jednostki. Aby ustawić lamelkę w pożądanym położeniu, wciskaj przycisk AIR DIRECTION (Kierunek przepływu powietrza) a pilocie zdalnego sterowania. Przy każdym naciśnięciu tego przycisku pozioma lamelka obraca się o 6 0. Nastawa poziomego kierunku przepływu powietrza (lewo- prawo) Ręcznie ustaw pionową lamelkę, posługując się dźwignią po lewej lub prawej stronie ramienia pionowej lamelki (zależnie od modelu). Uważaj, by nie zablokować palców w wentylatorze, lamelce poziomej oraz by nie uszkodzić lamelek pionowych. Podczas pracy klimatyzatora, gdy lamelka pozioma znajduje się w wybranym położeniu, przesuń dźwignię przy lewym (lub prawym, zależnie od modelu) końcu wylotu powietrza do pożądanego położenia. Automatyczna zmiana kierunku przepływu powietrza (góra dół) Wykonaj tę funkcję podczas pracy jednostki. Wciśnij i przytrzymaj przycisk AIR DIRECTION przez ponad 2 sekundy lub wciśnij przycisk SWING na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to automatycznie odchylenie lamelki poziomej w górę i w dół. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie wciśnij przycisk SWING. UWAGA Przy wyłączonym klimatyzatorze (oraz po nastawieniu TIMER ON) przyciski: SWING i AIR DIRECTION są wyłączone. Nie używaj klimatyzatora długotrwale przy kierunku przepływu powietrza w dół, w trybie chłodzenia lub pracy suchej. Grozi to wystąpieniem kondensacji na powierzchni lamelki poziomej i skapywaniem wody na podłogę lub meble. Nie poruszaj lamelki poziomej ręcznie. W tym celu zawsze wciskaj przycisk SWING lub AIR DIRECTION. W przypadku uruchomienia klimatyzatora natychmiast po jego wyłączeniu, lamelka pozioma może nie poruszać się przez ok. 10 sekund. Nie należy nastawiać zbyt małego kąta otwarcia lamelki poziomej, bo może to pogorszyć wydajność chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT) z powodu zbyt silnego ograniczenia obszaru przepływu powietrza. Nie dopuść do pracy urządzenia przy zamkniętej lamelce poziomej. Gdy klimatyzator jest podłączony do zasilania (pierwsze włączenie), lamelka pozioma może generować dźwięk przez 10 sekund. Zjawisko to jest normalne. 13

14 Zasady pracy klimatyzatora Praca SLEEP Nastawiona temp. 7 godz. 1 godz. wyłącz. timera Chłodzenie Praca SLEEP Nastawiona temp. wył. timera Ogrzewanie Praca DRYING (Osuszanie Osuszanie) Chłodzenie Tylko wentyl. Chłodz. Tylko wentyl. Temp. w pomieszczeniu Czas Temperatura nastawiona Praca AUTO Klimatyzator, po włączeniu trybu AUTO, automatycznie wybiera rodzaj pracy chłodzenie, grzanie (tylko modele z grzaniem i chłodzeniem) lub tylko wentylacja, zależnie od temperatury nastawionej i panującej w pomieszczeniu. Klimatyzator automatycznie kontroluje temperaturę w pomieszczeniu, wokół wartości nastawionej. Jeżeli praca AUTO nie jest dogodna, użytkownik może wybrać pożądane warunki ręcznie. Praca SLEEP Podczas chłodzenia, grzania (w urządzeniu z możliwością grzania) lub pracy AUTO klimatyzator automatycznie podwyższy (chłodzenie) lub obniży (grzanie) temperaturę o 1 0 C na godzinę. Nastawiona temperatura zostanie osiągnięta i utrzymana po 2 godzinach. Natomiast po 7 godzinach klimatyzator zostanie wyłączony przez timer. Prędkość wentylatora będzie automatycznie kontrolowana. Funkcja ta zachowuje zapewniającą największy komfort temperaturę i powoduje oszczędność energii. Praca DRYING (Osuszanie) Tryb osuszania powoduje automatyczny wybór pracy na zmniejszenie wilgotności na podstawie różnicy temperatur: nastawionej i rzeczywistej, panującej w pomieszczeniu. Regulacja temperatury podczas pracy na zmniejszenie wilgotności polega na włączaniu i wyłączaniu chłodzenia lub tylko wentylatora. Wskaźnik prędkości wentylatora pokazuje AUTO; prędkość wentylatora jest niska. UWAGA: Gdy jedna z trzech jednostek pokojowych (jednostka A1) zmienia rodzaj pracy na grzanie, dwie pozostałe jednostki pokojowe (A2 i B) przerywają pracę w trybie chłodzenia i rozpoczynają FAN ONLY tylko wentylacja). Lampka pracy klimatyzatora pozostanie zapalona. Przełączenie jednostki A1 Na chłodzenie spowoduje automatyczne wznowienie chłodzenia przez jednostki A2 i B. 14

15 Wybór trybu pracy W przypadku gdy dwie jednostki pokojowe pracują jednocześnie, druga włączona jednostka (wtórna) nie może pracować w trybie sprzecznym z trybem pierwszej (pierwotnej). Jednostka, która pierwsza zaczęła pracę, automatycznie uzyskuje status pierwotnej. W przypadku gdy tryby pracy obu jednostek są wzajemnie sprzeczne, lampki TIMER i DEF na wyświetlaczu jednostki wtórnej migają z częstością 5 razy na sekundę. Sytuację można naprawić przez zmianę trybu pracy jednostki wtórnej. Tabela zgodnych i sprzecznych trybów pracy 2 jednostek pokojowych: Jednostka B COOL HEAT DEHUMIDIFY FAN Jednostka A COOL Możliwe Zabronione Możliwe Możliwe HEAT Zabronione Możliwe Zabronione DEHUMIDIFY (usuwanie Możliwe Zabronione Możliwe Możliwe wilgoci) FAN (wentylacja) Możliwe Zabronione Możliwe Możliwe OBOWIĄZKOWE COOL Pracuje w tym samym trybie co jednostka Pierwotna AUTO COOL Zabronione Możliwe Możliwe AUTO HEAT Zabronione Możliwe Zabronione Zabronione AUTO FAN Możliwe Zabronione Możliwe Możliwe AUTO Tylko praca w tym samym trybie co jednostka Pierwotna. Optymalna praca jednostki Aby uzyskać optymalne warunki pracy jednostki, należy przestrzegać następujących zasad: Prawidłowo skierować strumień powietrza, nie bezpośrednio na ludzi. Wyregulować temperaturę na poziomie zapewniającym największy komfort. Nie nastawiać zbyt wysokich poziomów temperatury. Podczas chłodzenia (COOL) i grzania (HEAT) zamknąć drzwi i okna; w przeciwnym wypadku wydajność będzie ograniczona. Przyciskiem TIMER ON na pilocie zdalnego sterowania wybrać czas rozpoczęcia pracy klimatyzatora. Nie kłaść żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu i wylotu powietrza, gdyż grozi to spadkiem wydajności klimatyzatora lub zatrzymaniem jego pracy. Regularnie czyścić filtr powietrza, gdyż w przeciwnym razie wydajność chłodzenia lub grzania może się pogorszyć. Nie pracować z urządzeniem przy zamkniętej lamelce poziomej. Sugestia: W urządzeniach z grzejnikiem elektrycznym, w okresach gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0 0 C zaleca się pozostawiać urządzenie podłączone do zasilania, dla zapewnienia jego bezproblemowej pracy. 15

16 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA Dbałość i konserwacja Czyszczenie kratki, obudowy i pilota zdalnego sterowania Przed czyszczeniem wyłącz instalację. Czyszczenie polega na wytarciu miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać środków wybielających lub materiałów ściernych. UWAGA: Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. UWAGA Silnie zabrudzoną obudowę jednostki pokojowej można przetrzeć ścierką zwilżoną zimną wodą, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie czyścić jednostki ścierką nasyconą środkiem chemicznym. Do czyszczenia nie używać benzyny, rozcieńczalnika, proszku polerskiego lub podobnych rozpuszczalników. Mogą one spowodować pęknięcia lub deformacje plastikowej powierzchni. Do czyszczenia panelu czołówego nie używać wody o temperaturze powyżej 40 0 C, ze względu na możliwość odkształceń lub odbarwień. Uchwyt filtra URZĄDZENIA MONTOWANE NA ŚCIANIE Czyszczenie filtru powietrza Zatkany filtr powietrza pogarsza wydajność chłodzenia. Filtr powietrza należy czyścić raz na dwa tygodnie. 1. Podnieś w górę panel jednostki pokojowej do głośnego zaskoczenia. Chwyć uchwyt filtru powietrza i unieś go nieco w górę, wysuwając z urządzenia, po czym opuść go w dół. Wyjmij z jednostki Filtr pyłu z węglem aktywnym. Czyść filtr raz na dwa tygodnie. Czyść filtr odkurzaczem lub wodą, po czym pozostaw w chłodnym miejscu do wyschnięcia. 16

17 Filtr odświeżający powietrze Filtr odświeżający powietrze 4. Wyjmij Filtr Odświeżający Powietrze (opcjonalny: Plazmowy kolektor kurzu / Filtr jonów srebra / Filtr biologiczny / Filtr witaminy C) z jego ramy wsporczej. (Metoda instalacji i wyjmowania filtrów odświeżania powietrza jest różna w każdym z modeli klimatyzatora; patrz ilustracje oznaczone (1) i (2) po lewej stronie. ) Filtr odświeżający powietrze czyść przynajmniej raz w miesiącu i wymieniaj przynajmniej raz na 4 5 miesięcy. Filtr należy oczyścić odkurzaczem, po czym wysuszyć w chłodnym miejscu. 5. Ponownie włóż filtr odświeżający powietrze na swoje miejsce. 6. Górną część filtru powietrza wstaw z powrotem do jednostki, zwracając uwagę na dokładne zgranie lewej i prawej krawędzi i umieść filtr na swoim miejscu. Konserwacja Przed planowanym długotrwałym przestojem klimatyzatora należy wykonać następujące czynności: (1) Włącz wentylator na ok. pół doby, dla wysuszenia wnętrza jednostki. (2) Wyłącz klimatyzator o odłącz go od zasilania. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania. (3) Jednostka zewnętrzna wymaga okresowej konserwacji i czyszczenia. Czynności tych nie wykonuj samodzielnie. Powierz ich wykonanie dealerowi lub serwisowi. Kontrole poprzedzające włączenie Sprawdź, czy kable nie zostały wyrwane lub odłączone. Sprawdź, czy filtr powietrza jest zainstalowany. Sprawdź, czy wylot lub wlot powietrza nie jest zablokowany po długotrwałym przestoju klimatyzatora. UWAGA Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych części jednostki. Kontakt z ostrymi krawędziami metalu może spowodować skaleczenia. Nie myj wnętrza klimatyzatora wodą. Woda może zniszczyć izolację, prowadząc do porażenia elektrycznego. Podczas czyszczenia jednostki najpierw sprawdź, czy odłączono zasilanie i czy włącznik główny jest wyłączony. 17

18 JEDNOSTKA TYPU KASETOWEGO 1. Otwórz kratkę wlotu powietrza. Jednocześnie popchnij suwaki kratki do środka, jak pokazano na rys. A. Następnie pociągnij kratkę wlotu powietrza w dół. UWAGA: Wcześniej należy wyciągnąć kable ze skrzynki sterowania, pierwotnie przyłączone do zacisków elektrycznych na korpusie jednostki. Rys. A Rys. B Rys. C Rys. D 2. Wyjmij kratkę wlotu powietrza (razem z filtrem powietrza, pokazanym na Rys. B). W tym celu pociągnij kratkę wlotu powietrza w dół pod kątem 45 0 i unieś ją w górę. Rozmontuj filtr powietrza. 4. Oczyść filtr powietrza (np. używając odkurzacza lub czystej wody. Jeżeli zakurzenie jest zbyt silne, oczyść filtr miękką szczotką i łagodnym detergentem, po czym wysusz w chłodnym miejscu. ) JEDNOSTKA SUFITOWA, Z PRZEWODAMI PROWADZONYMI W KANALE 1. Jednocześnie popchnij suwaki kratki do środka, jak pokazano na rysunku. UWAGA: Wcześniej należy wyciągnąć kable ze skrzynki kontrolnej, pierwotnie przyłączone do zakończeń elektrycznych korpusu urządzenia. Wyjmij kratkę wlotu powietrza. ) Przy czyszczeniu filtru odkurzaczem należy go ustawić stroną wlotu powietrza w górę. (patrz Rys. C) Przy czyszczeniu filtru wodą należy go ustawić stroną wlotu powietrza w dół. D) Uwaga: Nie należy suszyć filtru powietrza w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub ogniem. Ponownie załóż filtr powietrza. Załóż i zamknij kratkę wlotu powietrza, wykonując kroki 1 i 2 w odwrotnej kolejności oraz przyłącz kable ze skrzynki sterowania do odpowiednich zacisków na korpusie jednostki. Uwaga: Jednostka Parvis Split z wysokim ciśnieniem statycznym nie posiada filtru powietrza. 18

19 Konserwacja Przed planowanym długotrwałym przestojem klimatyzatora wykonaj następujące czynności: 1. Oczyść jednostkę pokojową i filtr powietrza. Po wybraniu trybu FAN only (tylko wentylacja) uruchom na pewien czas wentylator pokojowy w celu osuszenia wnętrza jednostki. Odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij baterię z pilota zdalnego sterowania. Okresowo sprawdzaj wizualnie podzespoły jednostki zewnętrznej. W przypadku konieczności naprawy serwisowej skontaktuj się z lokalnym dealerem lub ośrodkiem obsługi klienta. Uwaga: Przed wyczyszczeniem klimatyzatora pamiętaj o wyłączeniu go i odłączeniu od zasilania. Przed ponownym włączeniem klimatyzatora: a: Suchą ściereczką wytrzyj kurz zgromadzony na kratce tylnego wlotu powietrza, aby uniknąć wydmuchiwania kurzu z jednostki pokojowej. Sprawdź ewentualne wyrwane lub odłączone kable. Porady dotyczące obsługi klimatyzatora Podczas normalnej pracy klimatyzatora mogą wystąpić następujące zjawiska: 1. Ochrona klimatyzatora. Ochrona sprężarki Sprężarka nie może ponownie wystartować przez 3 minuty po zatrzymaniu. Anti-cold air (tylko w modelach z funkcjami chłodzenia i grzania). Urządzenie skonstruowane jest tak, by w trybie HEAT (grzanie) nie wydmuchiwać zimnego powietrza, gdy pokojowy wymiennik ciepła znajduje się w jednej z trzech niżej wymienionych sytuacji, oraz nastawiona wartość temperatury nie została uzyskana. A) Natychmiast po rozpoczęciu grzania. B) Przy odmrażaniu. C) Przy grzaniu niskotemperaturowym. Przerwanie pracy wentylatora pokojowego lub zewnętrznego podczas odmrażania (tylko w modelach z funkcją chłodzenia i grzania). Odmrażanie (tylko w modelach z funkcją chłodzenia i grzania) Podczas cyklu grzania, przy niskiej temperaturze zewnętrznej i wysokiej wilgotności, jednostka zewnętrzna może zamarzać z powodu ograniczonej wydajności grzania. W tym stanie klimatyzator automatycznie przerywa grzanie i rozpoczyna odmrażanie. Czas odmrażania może wahać się od 4 do 10 minut, zależnie od temperatury zewnętrznej i stopnia zamarznięcia jednostki zewnętrznej. Biała mgła wydobywająca się z jednostki zewnętrznej Biała mgła może powstawać z powodu dużej różnicy temperatur na wlocie i wylocie powietrza w trybie COOL (chłodzenie), w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności względnej. Biała mgła może powstawać z powodu wytwarzania wilgoci w procesie odmrażania, gdy klimatyzator wznawia pracę w trybie HETA (grzanie), po odmrażaniu. Cichy szum z klimatyzatora Czasami podczas pracy sprężarki lub natychmiast po jej przerwaniu słychać niski syczący dźwięk Jest to odgłos wytwarzany przez przepływający lub zatrzymujący się strumień czynnika chłodzącego. Czasami podczas pracy sprężarki lub natychmiast po jej przerwaniu słychać także niskie cmoknięcie, wywołane rozszerzaniem cieplnym lub kurczeniem pod wpływem zimna plastikowych części jednostki, przy zmianach temperatury. 19

20 Inne odgłosy wytwarza lamelka powracająca do pierwotnego położenia po pierwszym włączeniu zasilania. Wydmuchiwanie kurzu z jednostki pokojowej Jest to normalne zjawisko, zachodzące po długim nie używaniu klimatyzatora lub po jego pierwszym uruchomieniu. Dziwny zapach wydobywający się z jednostki pokojowej Jednostka pokojowa oddaje zapachy wydzielające się z materiałów budowlanych, mebli lub dymu. Przełączanie klimatyzatora w tryb FAN only (tylko wentylacja)) z trybu COOL (chłodzenie) lub HEAT (grzanie) (dotyczy tylko jednostek z opcją chłodzenia i grzania) Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie poziom nastawy w klimatyzatorze, sprężarka automatycznie zatrzymuje pracę, zaś klimatyzator przełącza się w tryb FAN only (tylko wentylacja). Sprężarka wznowi pracę, gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia wzrośnie w trybie COOL lub spadnie w trybie HEAT (dotyczy tylko jednostek z opcją chłodzenia i grzania) do wartości nastawionej. 7. Na powierzchni jednostki pokojowej może zbierać się woda podczas chłodzenia (COOL) przy wysokiej wilgotności względnej (powyżej 80%). W takim przypadku ustaw lamelkę poziomą na maksymalny strumień powietrza wylotowego i wybierz wysoką prędkość pracy wentylatora(fan speed HIGH). 8. Tryb grzania (dotyczy tylko jednostek z opcją chłodzenia i grzania) Klimatyzator absorbuje ciepło z jednostki zewnętrznej i wydziela je przez jednostkę pokojową czasie grzania. Gdy temperatura zewnętrzna spada, ilość ciepła absorbowanego przez klimatyzator zmniejsza się proporcjonalnie do spadku temperatury. Jednocześnie rośnie obciążenie cieplne klimatyzatora z powodu zwiększonej różnicy temperatur: zewnętrznej i panującej w pomieszczeniu. Jeżeli klimatyzator nie jest w stanie zapewnić temperatury komfortu, zalecamy wprowadzenie dodatkowego urządzenia grzewczego. 9. Funkcja Auto-restart Awaria zasilania podczas pracy klimatyzatora powoduje całkowity brak jego funkcjonowania. W przypadku urządzenia nie posiadającej funkcji Auto-restart przywrócenie zasilania powoduje miganie wskaźnika OPERATION w jednostce pokojowej. Aby wznowić pracę jednostki, wystarczy w takim przypadku wcisnąć przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. W urządzeniach posiadających funkcję Auto-restart, przywrócenie zasilania powoduje automatyczne wznowienie pracy jednostki ze wszystkimi wcześniej wprowadzonymi nastawami, przechowywanymi w pamięci. 10. Uderzenie pioruna lub praca samochodowego telefonu bezprzewodowego w pobliżu jednostki może spowodować jej nieprawidłową pracę. W takim przypadku należy odłączyć jednostkę od zasilania, po czym ponownie przyłączyć do zasilania. Wznowienie pracy nastąpi po wciśnięciu przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. 20

21 Rozwiązywanie problemów W przypadku wystąpienia jednaj z niżej wymienionych awarii należy natychmiast wyłączyć urządzenie,, odłączyć je od zasilania i skontaktować się z najbliższym ośrodkiem obsługi klienta. Na wyświetlaczu LED (LCD) pojawił się kod E(0, 1,. ) lub P (0, 1,. ). W takim przypadku odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem. Częste przepalenia bezpiecznika lub zadziałania rozłącznika obwodu. Problem Do wnętrza klimatyzatora dostały się ciała obce lub woda. Pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje lub działa nienormalnie. Inne nienormalne sytuacje. Usterka Urządzenie nie uruchamia się Przyczyna Odcięcie zasilania Wtyczka wyjęta z gniazdka Przepalenie bezpiecznika Wyczerpanie baterii w pilocie zdalnego sterowania Nieprawidłowa wartość czasu wprowadzona w timerze. Nieprawidłowa nastawa temperatury. Porada Czekaj na przywrócenie zasilania. Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka na ścianie. Wymień bezpiecznik. Wymień baterię. Odczekaj lub skasuj nastawę timera. Urządzenie słabo chłodzi / grzeje (tylko Nastaw prawidłową temperaturę. Szczegółowy opis patrz: Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. jednostki z Zatkany filtr powietrza. Oczyść filtr powietrza. funkcją Otwarte drzwi lub okna. Zamknij drzwi lub okna. chłodzenia i grzania) podczas, gdy z klimatyzatora wydmuchiwane jest powietrze Zatkany wlot lub wylot powietrza w jednostce pokojowej lub zewnętrznej. Aktywacja 3-minutowego zabezpieczenia sprężarki. Najpierw usuń przeszkody, a następnie uruchom jednostkę. Odczekaj. Jeżeli Problemu nie udało się usunąć, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub z najbliższym ośrodkiem obsługi klienta. Przekaż szczegółowy opis problemu i podaj numer jednostki. Uwagi: Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. zawsze skontaktuj się s z autoryzowanym serwisem. 21

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Hitachi Dds 40

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Hitachi Dds 40

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Hitachi Dds 40