Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew Dcm1100b

Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew DCM1100B to zestaw wskazówek, które pomogą użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z ich ekspresami do kawy. Instrukcja zawiera informacje na temat konserwacji, konserwacji i regulacji ekspresu, a także wskazówki dotyczące używania go w bezpieczny i skuteczny sposób. Dodatkowa instrukcja serwisowa zawiera także szczegółowe informacje na temat różnych czynności serwisowych, które muszą wykonać w celu utrzymania wysokiej wydajności ekspresu do kawy. Instrukcja ta jest bardzo przydatna dla osób, które chcą korzystać z ekspresu do kawy w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew Dcm1100b

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

VersaBrew™ 0-Cup
Coffeemaker
Cafetera de 0 tazas
VersaBrew™
IMPORTANT / IMPORTANTE
WASH CARAFE BEFORE FIRST USE!
¡LAVE LA JARRA ANTES DEL PRIMER USO!
* Filters not included.
* No incluye los filtros.
Register your product online at
www. prodprotect. com/applica, for
a chance to WIN $00, 000!
For US residents only
USA/Canada -800-23-9786
Mexico 0-800-74-2503
Models
h t t p: / / w w w. p r o d p r o t e c t. c o m / a p p l i c a
Modelos

Accessories/Parts (USA/Canada) DCM00B
-

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
❍ Do not cl ean c ar af e with cl eanser s, s t eel w ool pads or other Please Read and Save this Use and Care Book abr asiv e mat erial. IMPORTANT SAFEGUARDS SAVE THESE INSTRUCTIONS. When using el ectric al applianc es, basic saf ety pr ec autions should al ways be f oll o w ed t o r educ e the risk of fir e, el ectric shock and/or injury t o This product is for household use only. per sons, including the f oll o wing: ❍ Read all ins tructions. POLARIZ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Product may vary slightly from what is illustrated. How to Use  This pr oduct is f or household use onl y. GETTING STARTED • Remo v e all packing mat erial, and any s tick er s fr om the pr oduct.  • Remo v e and sav e lit er atur e. • Pl ease go t o www. pr odpr ot ect. c om/applic a t o r egis t er y our warr anty. • W ash all r emo v abl e parts as ins truct ed in C ARE AND CLEANING section of this manual.  • Open one-piec e c o v er and insert empty paper filt er int o r emo v abl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
3. T urn on the c off eemak er and l et half the cl eaning solution br e w int o the 9. Pr es s ON/OFF (I/O) swit ch. The po w er indic at or lights up and br e wing begins. c ar af e (until wat er l e v el goes do wn t o ar ound 5). T urn off the c off eemak er 10. T o k eep c off ee hot, r eplac e c ar af e on the nons tick "Keep Hot" c ar af e and l et it soak f or at l eas t 15 minut es t o soft en the deposits. plat e when not serving c off ee. The c off eemak er will k eep c off e
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
NEED HELP? TROUBLESHOOTING F or servic e, r epair or any ques tions r egar ding y our applianc e, c all the appr opriat e 800 number on c o v er of this book. Pl ease DO NOT r eturn the pr oduct t o the plac e of pur chase. Also, pl ease DO NOT mail pr oduct back t o manuf actur er, nor bring it t o a PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION servic e c ent er. Y ou may also want t o c onsult the w ebsit e lis t ed on the c o v er of this manual. Coff eemak er does not Coff eemak er is not Ch
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
❍ N o u t i l i c e l a j a r r a s i e l v i d r i o s e e n c u e n t r a r a j a d o o s i e l a s a e s t á Por favor lea este instructivo antes de usar el producto. d é b i l. ❍ N o l i m p i e l a j a r r a c o n l i m p i a d o r e s a b r a s i v o s, c o n a l m o h a d i l l a s d e INSTRUCCIONES IMPORTANTES f i b r a d e m e t a l n i d e m á s l i m p i a d o r e s a b r a s i v o s. DE SEGURIDAD CONSERVE ESTAS C u
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. Como usar Es t e pr oduct o es par a uso domés tic o solament e.  PASOS PRELIMINARES • Retir e t odo mat erial de empaque y c al c omanía adherida al pr oduct o. • Retir e y c onserv e el manual de uso y cuidado.  • P or f av or, visit e www. c om/applic a par a r egis tr ar su gar antía. • Lav e t odas las piezas según las ins truc ciones en la sec ción de CUID ADO Y
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
10. Después de servir, mant enga la jarr a sobr e la plac a de c al ef act or a par a 3. Encienda la c af et er a y permit a que se cuel e la mit ad de la solución de c onserv ar c alient e el c afé sobr ant e. limpieza adentr o de la jarr a o bien, has t a que el niv el de agua baje a la mar c a 5. Apague la c af et er a y esper e 15 minut os par a dar lugar a que se 11. Una v ez que el c afé molido se enfríe, abr a c on
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
¿NECESITA AYUDA? RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS O FALLAS P ar a servicio, r epar aciones o pr egunt as r elacionadas al pr oduct o, por f av or llame al númer o del c entr o de servicio en el país donde us t ed c ompr ó su pr oduct o. NO de vuel v a PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN el pr oduct o al f abric ant e. Llame o ll e v e el pr oduct o a un c entr o de servicio aut orizado. La c af et er a no La c af et er a no es tá Asegúr ese que el apar at o es té DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Excepciones S e l l o d e l D i s t r i b u i d o r: Comercializado por: Esta Garantía no será válida cuando el producto: F e c h a d e c o m p r a: Applic a Manuf acturing, S. de R. L. de C. V. A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Pr esident e Mazarik No111, 1er Piso M o d e l o: Col. Chapult epec Mor al es, Me xic o D. F B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. Del eg. Miguel Hidalgo C) Cuand
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Copyright © 2009 Applic a Consumer Pr oducts, Inc. 2009/2-16-22E/S Print ed on r ecy cl ed paper. Impr eso en papel r eciclado. 20

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia Black & Decker VersaBrew DCM1100B Ekspres do kawy? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem Black & Decker VersaBrew DCM1100B Ekspres do kawy pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących Black & Decker VersaBrew DCM1100B Ekspres do kawy, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do Black & Decker VersaBrew DCM1100B Ekspres do kawy.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia Black & Decker VersaBrew DCM1100B Ekspres do kawy. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com

12. 07. 2015 Views

Share Embed Flag

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL KX418E - Servis - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • decker
 • produkt
 • uszkodzenia
 • serwis
 • ryzyko
 • tarcze
 • centralny
 • produktu
 • przepisami
 • kabla
 • instrukcja
 • servis

service. ae

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  • Page 4 and 5: Ochrona środowiskaSelektywna zbió
  • Page 6 and 7: Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwa
  • Page 11 and 12: CZZÁRUČNÍ LISTPLKARTA GWARANCYJN
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew Dcm1100b

Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew Dcm1100b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja serwisowa Black And Decker Versabrew Dcm1100b